Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Kontrola obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Sprawę można załatwić (złożenie dokumentacji potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego):

  • osobiście,

  • za pośrednictwem poczty

  • drogą elektroniczną

Informacje uzupełniające

Kontrolę spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych przeprowadza wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bezzwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w DepartamenciePolityki Społecznej i Zieleni
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
III piętro, pok. 57

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Kserokopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń.

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 473)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44