Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego (w tym wtórników)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/ karty łowiectwa podwodnego (w tym wtórnika).

 2. Kartę wydaje prezydent/starosta właściwy według miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 3. Sprawę kończy wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego.

 4. W przypadku braku wymaganych załączników wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Informacje uzupełniające

 • Do uzyskania karty wędkarskiej uprawnione są osoby, które ukończyły 14 lat.

 • Do uzyskania karty łowiectwa podwodnego uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
pok. 57, 58

Opłaty

wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego 10,00 zł
wydanie wtórnika 10,00 zł


Numer konta bankowego do opłaty: 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego
Szablon dokumentu
 • Zaświadczenie o złożeniu egzaminu o znajomości przepisów w zakresie ochrony i połowu ryb wydane przez Komisję Egzaminacyjna powołaną przez Polski Związek Wędkarski (w przypadku wydania karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego po raz pierwszy)
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Aktualne zdjęcie legitymacyjne

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257),

 • ustawa z dnia 18 kwietnia 1995 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.652 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (29.11.2018 15:52)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (18.12.2019 14:00)