Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (zawiadomienia nie stosuje się w zakresie kontroli przemieszczających się środków transportu).

 2. Rozpoczęcie kontroli przez pracowników organów kontroli następuje dopiero po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej, doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz poinformowaniu kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

 3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, chyba że:
  1. ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
  2. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
  3. kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  4. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

   Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
   W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
 4. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę. Czynności kontrolne przeprowadzane są w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

 5. Podczas czynności kontrolnych kontrolowany zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz niezbędnej dokumentacji.

 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 7. Stwierdzając uchybienia organ udzielający uprawnienia wzywa przedsiębiorcę do ich usunięcia bądź cofa uprawnienie.

Informacje uzupełniające

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa

Kontrolę planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Kontrolą objęci są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie krajowego transportu drogowego.

Książka kontroli
Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książkę kontroli wraz z upoważnieniami i protokołami kontroli, a w przypadku wszczęcia kontroli do jej niezwłocznego okazania kontrolującemu. Książka może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Służy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli działalności przedsiębiorcy. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.
Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników – 12 dni roboczych,
 • w przypadku małego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników – 18 dni roboczych,
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników – 24 dni roboczych,
 • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Licencji i Zezwoleń
93-590 Łódź, al. Politechniki 32

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Aktualne na dzień kontroli dokumenty potwierdzające wykonywanie przez przedsiębiorcę transportu drogowego (opcjonalnie, w zależności od rodzaju uprawnienia):

 • książka kontroli przedsiębiorcy
 • uprawnienie potwierdzające wykonywany przez przedsiębiorcę transport drogowy
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • potwierdzenie spełniania przez kierowców wykonujących przewozy warunków ustawy o transporcie drogowym i ustawy prawo o ruchu drogowym
 • wykaz pojazdów samochodowych z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca wykonuje przewozy wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim
 • inne (w razie potrzeby)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)

 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami)

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646),

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UEL.2009.300.51)

Tryb odwoławczy

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kawecki Piotr (04.12.2018 10:17)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (09.12.2019 13:31)