Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Program „Zielone Podwórka”

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przyjmowanie wniosków (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej)w ramach realizacji Programu „Zielone Podwórka”.

Programem mogą być objęte nieruchomości stanowiące własność miasta Łodzi przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyska tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia.

Przyjmowanie wniosków w ramach realizacji Programu „Zielone Podwórka”, które obejmują budowę, naprawę, modernizację ciągów pieszych, zieleńców i placów zabaw oraz zakup i montaż urządzeń małej architektury z wyłączeniem urządzania parkingów i miejsc parkingowych oraz urządzania i wyposażania miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Oddział Usług Komunalnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
sekretariat pok. 112 (II etap)
pok. 220 - realizacja inwestycji

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek (I etap) zgodny z załącznikiem do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie określenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  • Wypis z księgi wieczystej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, która sąsiaduje z nieruchomością, na której ma być realizowany projekt
  • Umowa dzierżawy lub użyczenia nieruchomości, na której ma być zrealizowany projekt
  • Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o ujęciu kosztów projektu w planie gospodarczym Wspólnoty na dany rok kalendarzowy
  • Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Zarządu Wspólnoty
  • W przypadku projektu obejmującego budowę, remont ciągów pieszych, montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw) wymagana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa (niezbędna w celu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych)
  • W przypadku projektu urządzenia zieleni niezbędna jest koncepcja zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Nr 234, poz. 1817, poz. 1948),

  • uchwała Rady Miejskiej Nr XCIV/1986/14 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  • zarządzenie Nr 7475/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudzien 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka".

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44