Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Informacje o wyrobach zawierających azbest

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Informacja od osoby fizycznej o wyrobach zawierających azbest.

 2. Organ po analizie złożonej dokumentacji:

  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożona informacja nie będzie spełniała wymogów formalnych lub znajdą się w niej braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),

  • przyjmie informację,

  • informację sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywaniai oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).

Informacje uzupełniające

Przedkłada się w jednym egzemplarzu drugi pozostawia się do momentu przedłożenia następnej.
Informację przedkłada się co roku do 31.01. do momentu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 69

Opłaty

Opłata od złożonego pełnomocnictwa 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją "za pełnomocnictwo".

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Informacja od osoby fizycznej o wyrobach zawierających azbest
 • Pełnomocnictwo (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika), przygotowane zgodnie z art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.),

 • art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799.),

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (10.04.2019 12:31)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (05.12.2019 15:18)