Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Interwencje z zakresu ustawy o odpadach

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wszczęcie postępowania następuje z urzędu, po powzięciu przez organ informacji o możliwych naruszeniach ustawy o odpadach.

 2. Sporządzenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 3. Sporządzenie wezwania do stawienia się na gruncie oraz przedłożenia dokumentacji dotyczącej sprawy.

 4. Przeprowadzenie oględzin w terenie, sporządzenie protokołu, wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 5. W niektórych przypadkach – wystąpienie do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ o przekazanie/udostępnienie dokumentacji budowlanej lub wskazanie konkretnych danych zebranych w prowadzonym przez ww. Wydział postępowaniu administracyjnym.

 6. W niektórych przypadkach – wystąpienie o udzielenie informacji do innych organów tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Łódzki Ośrodek Geodezji itp.

 7. Sporządzenie zawiadomienia o zebranych dowodach w sprawie – z instrukcyjnym terminem 7 dni na zapoznanie się przez Strony ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz wniesienie uwag.

 8. Wydanie decyzji kończącej postępowanie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

60 dni
(do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 70 i 73

Opłaty

Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (zwolnienia: do odbioru dokumentów, udzielone małżonkowi/wstępnemu/zstępnemu/rodzeństwu – część IV załącznika do ww. ustawy). 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

 • ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.),

 • ustawa z dnia 27.04.2011 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wniesione za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi - Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (10.04.2019 12:39)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (06.12.2019 08:41)