Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Określanie w pozwoleniach na emisję dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza ilości substancji zanieczyszczających

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek.

 2. Postępowanie zakończone zostaje wydaniem decyzji administracyjnej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni (w sprawach szczególnie skomplikowanych - 60 dni)
(do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 72

Opłaty

Opłata skarbowa 506,00 zł małe, średnie firmy i mikroprzedsiębiorstwa
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 2011,00 zł duże firmy
17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,
z adnotacją dot. określania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza ilości substancji zanieczyszczających w pozwoleniach na emisję.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek wraz z dokumentacją zawierającą następujące dane:
 • Oznaczenie prowadzącego instalację, adres jego siedziby i zakładu na terenie którego prowadzona jest instalacja
 • Informacja o tytule prawnym do instalacji
 • Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji
 • Ocenę stanu technicznego instalacji
 • Informację o rodzaju prowadzonej działalności
Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji
 • Blokowy(ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajem wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska
 • Informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację
 • Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji
 • Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji
 • Informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych
 • Informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu na środowisko
 • Wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane
 • Zmiany wielkości emisji, jeśli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji
 • Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie na którym ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań
 • Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji
 • Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeśli zakończenie eksploatacji jest przewidziane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie.
 • Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeśli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu jej eksploatacji
 • Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie
 • Analizę wpływu źródeł substancji zanieczyszczających na stan zanieczyszczenia powietrza
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż1 MW i mniejszej niż50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, należy dołączyć informacje o:
 1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 2. numerze REGON prowadzącego instalację;
 3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych są zróżnicowane standardy emisyjne;
 5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

 

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż1 MW i mniejszej niż50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 1. z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż1000 godzin w ciągu roku,
 2. z trzech lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż500 godzin w ciągu roku – do zgłoszenia należy dołączyć
 • także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

 • art. 184 i 221 ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (10.04.2019 13:04)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (06.12.2019 12:44)