Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Określenie standardów akustycznych dla planowanego przedsięwzięcia

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Złożenie wniosku o określenie standardów akustycznych.

  2. Weryfikacja wniosku pod względem poprawności zawartych danych.

  3. Ewentualne wezwanie do uzupełnienia lub skorygowania informacji zawartych we wniosku.

  4. Rozpoznanie w terenie w celu określenia czy dany obszar należy do chronionych akustycznie na podstawie jego faktycznego zagospodarowania.

  5. Wydanie przez Prezydenta Miasta Łodzi opinii dotyczącej standardów akustycznych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni
(do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 63

Opłaty

skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa 17 zł.

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją: dot. określenia standardów akustycznych.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o określenie standardów akustycznych dla planowanego przedsięwzięcia

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (10.04.2019 14:07)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (06.12.2019 13:11)