Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przyjmowanie zgłoszenia do eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Organ po analizie złożonej dokumentacji:

 • przyjmie zgłoszenie

 • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),

 • sporządzi decyzję, w której odmówi przyjęcia zgłoszenia,

 • sporządzi zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia eksploatacji instalacji – wyłącznie na stosowny wniosek (samo dokonanie zgłoszenia nie stanowi wniosku o wydanie ww. zaświadczenia)

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pokój nr 70/71

Opłaty

Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa 17 zł
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 z adnotacją "przydomowa oczyszczalnia ścieków (adres)".

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Przyjęcie zgłoszenia instalacji do eksploatacji następuje „na wniosek” - zgłoszenie,, do którego dołącza się:
 
 • pełnomocnictwo (jeżeli prowadzący instalację występuje przez pełnomocnika), przygotowane zgodnie z art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • kopię przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, tj. zamiaru wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopię pozwolenia na budowę, w którym ujęto zamiar budowy oczyszczalni ścieków,
 • projekt (techniczny, budowlany) dotyczący przydomowej oczyszczalni ścieków lub odrębne opracowanie zawierające informacje, o jakich mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną obiektu i/lub oświadczenie kierownika robót, o całkowitej zgodności przeprowadzonych robót z projektem technicznym/budowlanym, o jakim mowa w trzecim tiret,
 • dokument określający sprawność wykonanej instalacji, poprzez wykazanie w nim najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do ziemi z tej instalacji,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana.

UWAGA

Otrzymanie zaświadczenia o braku wniesienia przez organ sprzeciwu do rozpoczęcia eksploatacji instalacji, możliwe jest wyłącznie na wniosek. Otrzymanie zaświadczenia wymaga wniesienia opłaty skarbowej.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (12.04.2019 11:36)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (13.12.2019 13:58)