Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski o wydanie odpisów akt stanu cywilnego można składać do wybranego kierownika USC ze wskazaniem celu, do jakiego niezbędny jest odpis:

  • osobiście,

  • korespondencyjnie,

  • elektronicznie - podania przesłanego w postaci elektronicznej (art. 63§3a kpa)

   • opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

   • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP,

  • za pośrednictwem konsula,

  • za pośrednictwem pełnomocnika (Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że udzielone zostanie m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu (...), zgodnie z tabelą opłat skarbowych – część IV załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).

 2. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych oraz na drukach wielojęzycznych aktów:

  • urodzeń (przechowanych w USC przez okres 100 lat),

  • małżeństw (przechowanych w USC przez okres 80 lat),

  • zgonów (przechowanych w USC przez okres 80 lat).

 3. Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktów.

 4. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

 5. Wydawanie innych zaświadczeń.

 6. Wydawanie kserokopii dokumentów z akt zbiorowych rejestracji.

Informacje uzupełniające

Odpisy wydaje się na wniosek:

 • osoby, której akt dotyczy,

 • jej małżonkowi,

 • wstępnemu,

 • zstępnemu,

 • rodzeństwu,

 • przedstawicielowi ustawowemu,

 • opiekunowi,

 • osobie, która wykaże w tym interes prawny,

 • sądowi,

 • prokuratorowi,

 • organizacjom społecznym (zgodność z celem statutowym i interesem społecznym),

 • organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa osoba, której zaświadczenie ma dotyczyć.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • Jeżeli wniosek złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli wniosek złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 • Istnieje możliwość wydłużenia tych terminów z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego:

 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100 (Archiwum)

 • 93-029 Łódź, ul. Pabianicka 2

 • 91-463 Łódź, ul. Zgierska 71

Opłaty

Odpis zupełny 33 zł
Odpis skrócony 22 zł
Odpis na druku wielojęzycznym 22 zł
Odpis zupełny aktu sporządzonego przed 1 stycznia 1946 r. 39 zł

Wyjątki: zwolnienia ustawowe.

Zaświadczenie o stanie cywilnym 38 zł
Pozostałe zaświadczenia:
 • o niefigurowaniu aktów
 • o zawartych w aktach informacjach lub ich braku
24 zł
Kserokopia dokumentu – 1 strona 5 zł

Nr konta do wniesienia opłaty: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie o wydanie aktu urodzenia
Szablon dokumentu
Formularz
 • Podanie o wydanie aktu małżeństwa
Szablon dokumentu
Formularz
 • Podanie o wydanie aktu zgonu
Szablon dokumentu
Formularz
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
Formularz
 • Dokument tożsamości
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dotyczy decyzji odmownych.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (12.04.2019 11:43)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (06.12.2019 12:09)