Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek.

 2. Organ po analizie złożonej dokumentacji:

  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),

  • sporządzi pismo, w którym poinformuje Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia (w przypadku braku doręczenia pisma w terminie 30-tu dni od chwili złożenia w siedzibie organu przedmiotowego wniosku, zgłoszenie uważa się za przyjęte),

  • sporządzi decyzję, w której odmówi przyjęcia zgłoszenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 72

Opłaty

Opłata skarbowa 120,00 zł
Opłata od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia 17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją dot. zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie wraz z dokumentacją zawierającą następujące dane:
  • Oznaczenie prowadzącego instalację, adres jego siedziby i zakładu na terenie którego prowadzona jest instalacja,
  • Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  • Czas funkcjonowania instalacji,
  • Wielkość i rodzaj emisji,
  • Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
  • Informację, czy stopień ograniczenia emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż1 MW i mniejszej niż50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, należy dołączyć informacje o:
  1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
  2. numerze REGON prowadzącego instalację;
  3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
  4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
  5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach są zróżnicowane standardy emisyjne;
  6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
  7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
  8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
 • W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
  1. z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
  2. z trzech lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku – do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r., art. 152 (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881),

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880 z późniejszymi zmianami),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (12.04.2019 12:11)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (13.12.2019 14:28)