Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Opis procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zakwalifikowanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018, 2081 ze zm.; dalej jako ooś)

I.Opis procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zakwalifikowanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
 2. Weryfikacja wniosku pod względem wymogów formalno-prawnych.
 3. Ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień do treści karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 4. Ustalenie stron postępowania w sprawie oraz zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
 5. Przekazanie wniosku wraz z kartą informacyjną do:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10
  • Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

   w celu wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu.

 6. Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w przypadku braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub postanowienia w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 7. Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w przypadku braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub postanowienia w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 8. Uzyskanie opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w przypadku braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub postanowienia w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 9. Uzyskanie opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy w przypadku braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub postanowienia w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 10. Wydanie przez Prezydenta Miasta Łodzi postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a następnie – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  LUB

 11. Wydanie przez Prezydenta Miasta Łodzi postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 12. Wydanie przez Prezydenta Miasta Łodzi postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 13. Wydanie przez Prezydenta Miasta Łodzi postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 14. Wszczęcie procedury ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, poprzez wydanie obwieszczenia i podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości i terminie zapoznawania się z dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
 15. Umieszczenie obwieszczenia w prasie lokalnej, w miejscu realizacji przedsięwzięcia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń organu prowadzącego postępowanie.
 16. Przekazanie wniosku wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ul.Traugutta 25
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10
  • Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  • Organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy
 17. Uzyskanie postanowienia organów, o jakich mowa w pkt. 16.
 18. Zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 19. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 20. Wydanie i przekazanie do publicznej wiadomości zawiadomienia, umieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, a o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami organów, o jakich mowa w pkt. 16.

II. Opis procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zakwalifikowanego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

 1. Złożenie wniosku wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Weryfikacja wniosku pod względem wymogów formalno-prawnych.
 3. Ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień do treści raportu.
 4. Ustalenie stron postępowania w sprawie oraz zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
 5. Wszczęcie procedury ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez wydanie obwieszczenia i przekazanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości i terminie zapoznawania się z dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
 6. Umieszczenie obwieszczenia w prasie lokalnej, w miejscu realizacji przedsięwzięcia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń organu prowadzącego postępowanie.
 7. Przekazanie wniosku wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ul.Traugutta 25, w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul.Przybyszewskiego 10, w celu wydania opinii.
  • Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  • Organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy
 8. Uzyskanie postanowienia organów, o jakich mowa w pkt. 7.
 9. Zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 10. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 11. Wydanie i przekazanie do publicznej wiadomości (na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi), zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami organów, o jakich mowa w pkt. 7.

III. W przypadku realizacji inwestycji, o jakiej mowa w ustawie z dnia 05 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych m oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.2018, 1496), organ – poza działaniami, określonymi w pkt I i II – zawiadamia organ II instancji o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu takiej decyzji, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania tych czynności.

IV. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu do inwestycji mieszkaniowej następuje zgodnie z przepisami ustawy ooś, z zastrzeżeniem przepisów ww. ustawy o ułatwieniach.

Informacje uzupełniające

Mapę oraz wypisy z rejestru gruntów można uzyskać w Łódzkim Ośrodku Geodezji, ul.Traugutta 21/23.

Odpis z Księgi Wieczystej – właściwy sąd rejonowy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

60 dniKodeks postępowania administracyjnego (do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

90 dniustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych m oraz inwestycji towarzyszących (do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 60, 61, 64

Opłaty

skarbowa za wydanie decyzji 205,00 zł
skarbowa od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł


Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją: dot. postępowania w WOŚiR UMŁ – decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia (nazwa, adres) / opłata za pełnomocnictwo w sprawie (nazwa, adres).

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Szablon dokumentu
Przykład
 • Wniosek (2) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Szablon dokumentu
Przykład
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko 4 egz.
 • dodatkowo wersja elektroniczna w rozszerzeniu doc. - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia 4 egz.
 • dodatkowo wersja elektroniczna w rozszerzeniu doc. - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • Kopie mapy ewidencyjnej poświadczone przez właściwy organ z zaznaczonym obszarem przedsięwzięcia oraz obejmującej obszar oddziaływania - 3 egz.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o jego braku; wymóg nie dotyczy wniosku dla inwestycji, o jakich mowa w art. 80 ust. 2 ooś.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

 • ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.): art. 62a) - co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia, art. 66 ust. 1 – zawartość raportu,

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia przysługuje zażalenie – w terminie 7 dni od daty jego odbioru – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ.
 • Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (12.04.2019 12:18)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (18.12.2019 13:29)