Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Zamiar rozpoczęcia robót geologicznych zgłasza podmiot, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej lub decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych.
  2. Zgłoszenia dokonać należy na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 64

Opłaty

Opłata od złożonego pełnomocnictwa 17 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją: dotyczy zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, 1044 ze zm.)
  • art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2126 – ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (16.04.2019 12:45)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (20.12.2019 13:13)