Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Nadzorowanie i kontrola spraw związanych z realizacją umów dotyczących odbierania odpadów komunalnych przez firmy wywozowe od właścicieli nieruchomości

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, na pisemny wniosek zainteresowanego, za pomocą poczty elektronicznej) od mieszkańców Łodzi dotyczących realizowanych przez firmy wywozowe umów, a w szczególności nieprawidłowości dotyczących nadzoru i kontroli firm odbierających odpady komunalne w zakresie: posiadania odpowiedniej liczby pojazdów przystosowanych do odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, wyposażenia i oznakowania tych pojazdów, zapewnienia mycia, dezynfekcji i utrzymywania w sprawności technicznej pojazdów, posiadania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej, przedkładania miesięcznych raportów z realizacji przedmiotu zamówienia, przedkładania sprawozdań dotyczących ilości odbieranych odpadów i miejsc, do których zostały one dostarczone, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów, przekazywania danych dotyczących zagospodarowywania odpadów w sposób zapewniający osiąganie wymaganych poziomów odzysku, wykonywania i dostarczania właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Łódź, ul. Piotrkowska 175
Oddział Gospodarki Odpadami
sekretariat, pok. 112
pok. 216, 217

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Brak

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (30.04.2019 10:56)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (13.01.2020 11:50)