Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zmiana przeznaczenia lokali będących pracowniami służącymi twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki na samodzielne lokale mieszkalne

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek zainteresowanego.

 2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez wynajmującego, Komisję ds. Pracowni Twórczych oraz Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi.

 3. Po okazaniu przez twórcę dokumentów potwierdzających dokonaną zmianę sposobu użytkowania, zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego oraz zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z okresu ostatnich 3 miesięcy przed wydaniem skierowania ustalany jest obowiązek wpłaty kaucji mieszkaniowej lub odstąpienie od jej naliczania.

 4. Wydział Lokali Mieszkalnych Zarządu Lokali Miejskich przygotowuje rekomendację celem uzyskania od Biura Gospodarki Mieszkaniowej skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i po wydaniu takiego skierowania, Wydział Lokali Mieszkalnych ZLM przygotowuje umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Informacje uzupełniające

 • Badanie materialnych przesłanek uprawniających do dokonania zmiany i skierowanie wniosku na Komisję ds. Pracowni Twórczych - w ciągu jednego miesiąca.

 • Skierowanie wniosku na Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi - w ciągu jednego miesiąca.

 • Skierowanie wydawane niezwłocznie po okazaniu przez twórcę dokumentów potwierdzających dokonaną zmianę sposobu użytkowania, zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego oraz zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z okresu ostatnich trzech miesięcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

2 miesiące

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Użytkowych

Łódź, Al. T. Kościuszki 47

Przyjmowanie podań - kancelaria, parter

e-mail: uzytkowe@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę przeznaczenia będącego pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki na samodzielny lokal mieszkalny
Szablon dokumentu

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku, lub kserokopie decyzji - o emeryturze, rencie, z Powiatowego Urzędu Pracy, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach finansowych, oświadczenia o uzyskiwanych dochodach - wszystkich osób, które będą zamieszkiwały w lokalu, którego dotyczy wniosek
Szablon dokumentu
 • kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy, przyszłych najemców lokalu mieszkalnego (oryginały do wglądu)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, z późn. zm. (tekst jednolity: Uchwała Nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (27.05.2019 13:47)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (15.05.2020 11:17)