Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zmiana najemcy lokalu użytkowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zmiana najemcy lokalu użytkowego:

  1. Z wniosku najemcy lokalu użytkowego o cesję prawa do najmu na współmałżonka, wstępnych lub zstępnych albo z wniosku najemcy lokalu użytkowego o zmianę strony umowy najmu przez przystąpienie do umowy po stronie najemcy tych osób;
  2. Z wniosku najemcy lokalu użytkowego przez przystąpienie do umowy po stronie najemcy osób fizycznych (osoby fizycznej), z którymi prowadzi wspólnie działalność gospodarczą, lub ze spółką osobową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, której jest udziałowcem albo z wniosku najemcy lokalu użytkowego o cesję prawa najmu na rzecz tych podmiotów;
  3. W sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności uzasadniających zmianę najemcy z pominięciem zasad wynikających z ust. 1 i 2, zmiana najemcy może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Łodzi; W sytuacji śmierci najemcy lokalu użytkowego prawo do najmu przechodzi na spadkobierców, po udowodnieniu przejścia prawa do najmu.

Informacje uzupełniające

Obecny i przyszły najemca składają wnioski osobiście.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
Formularz
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące okresu działalności spółki
  • Okazanie zgody udzielonej przez wynajmującego na wspólne prowadzenie działalności gospodarczej
  • Dokument potwierdzający pokrewieństwo - w przypadku zmiany najemcy z tytułu dopisania do umowy najmu lub cesji prawa do najmu współmałżonka, wstępnego lub zstępnego
  • Akt zgonu najemcy - w przypadku zmiany najemcy z tytułu zgonu najemcy
  • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest spadkobiercą po zmarłym najemcy - w przypadku zmiany najemcy z tytułu zgonu najemcy

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Zarządzenie nr 3269/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zmiany warunków najmu lokali użytkowych (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (27.05.2019 13:56)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (14.05.2020 15:47)