Organizowanie przetargów na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Ogłoszenie przetargu.

 2. Przygotowanie zawiadomień i umów najmu lokali użytkowych.

 3. Przyjmowanie zabezpieczeń przyszłych wierzytelności z tytułu zawierania umów najmu.

Informacje uzupełniające

W przypadku przetargu w formie konkursu oferta powinna być złożona osobiście przez zainteresowanego wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium (miejsce złożenia – Łódź, al. Kościuszki 47, parter) i zawierać:

 • adres wybranego lokalu z podaniem jego powierzchni,
 • pełne określenie podmiotu, który składa ofertę, np. rodzaj i nazwa spółki, nazwa przedsiębiorstwa, nazwiska i imiona osób fizycznych oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania (oferent będący podmiotem gospodarczym winien do oferty załączyć dokument potwierdzający ten fakt to jest wpis do właściwego rejestru lub koncesję),
 • wysokość proponowanej stawki czynszu za m² (bez podatku VAT),
 • rodzaj działalności planowanej w lokalu (zgodny z podanym w wykazie),
 • propozycję zabezpieczenia majątkowego, stanowiącego równowartość dwunastomiesięcznego zaoferowanego czynszu (wybrać jedną z form zabezpieczenia wymienioną w przepisie jak na wstępie),
 • pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i przyjęciu warunków zawartych w ogłoszeniu o przetargu,
 • proponowany sposób zagospodarowania lokalu,
 • propozycja zatrudnienia, stworzenia nowych miejsc pracy,
 • termin uruchomienia działalności,
 • informacje o prowadzonej przez oferenta działalności,
 • w przypadku, gdy oferta dotyczy garażu, należy załączyć kopię dowodu rejestracyjnego przechowywanego pojazdu,
 • podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty).

Ogłoszenie o przetargu, wykaz lokali użytkowych zgłoszonych do przetargu oraz regulamin przetargu umieszczane są na tablicach informacyjnych Zarządu Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47, parter oraz na stronie www.zlm.lodz.pl w zakładce BIP. Informacja o przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych publikowana jest w prasie w formie komunikatu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

tel.: +48 (42) 628 70 85, +48 (42) 628 70 86,+48 (42) 628 70 84

Telefony do Rejonów Obsługi Najemców:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Oferta
Szablon dokumentu
 • W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo dołączone do oferty
 • W przypadku, gdy oferta dotyczy garażu, należy załączyć kopię dowodu rejestracyjnego przechowywanego pojazdu

Pozostałe dokumenty

 • Wniosek o wystawienie lokalu do przetargu w ruchu
Szablon dokumentu
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XI/0186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (tekst jednolity w uchwale nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz. 4039)
 • zarządzenie Prezydenta Miasta nr 6533/VIII/21 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych