Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Organizowanie przetargów na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:

 • ogłoszenie przetargu,

 • przygotowanie zawiadomień i umów najmu lokali użytkowych,

 • przyjmowanie zabezpieczeń przyszłych wierzytelności z tytułu zawierania umów najmu.

Informacje uzupełniające

W przypadku przetargu w formie konkursu oferta powinna być złożona osobiście przez zainteresowanego wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium (miejsce złożenia – Łódź, al. Kościuszki 47, parter) i zawierać:

 • adres wybranego lokalu z podaniem jego powierzchni,

 • pełne określenie podmiotu, który składa ofertę, np. rodzaj i nazwa spółki, nazwa przedsiębiorstwa, nazwiska i imiona osób fizycznych oraz adres siedziby lub miejsca osób fizycznych oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania (oferty będący podmiotem gospodarczym winien do oferty załączyć dokument potwierdzający ten fakt to jest wpis do właściwego rejestru lub koncesję),

 • wysokość proponowanej stawki czynszu za m² (bez podatku VAT),

 • rodzaj działalności planowanej w lokalu (zgodny z podanym w wykazie),

 • propozycję zabezpieczenia majątkowego, stanowiącego równowartość dwunastomiesięcznego zaoferowanego czynszu (wybrać jedną z form zabezpieczenia wymienioną w przepisie jak na wstępie),

 • pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i przyjęciu warunków zawartych w ogłoszeniu o przetargu,

 • proponowany sposób zagospodarowania lokalu,

 • propozycja zatrudnienia, stworzenia nowych miejsc pracy,

 • termin uruchomienia działalności,

 • informacje o prowadzonej przez oferenta działalności,

 • w przypadku, gdy oferta dotyczy garażu, należy załączyć kopię dowodu rejestracyjnego przechowywanego pojazdu,

 • podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty).

Ogłoszenie o przetargu, wykaz lokali użytkowych zgłoszonych do przetargu oraz regulamin przetargu umieszczane są na tablicach informacyjnych Zarządu Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47, parter oraz na stronie www.zlm.lodz.pl w zakładce BIP. Informacja o przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych publikowana jest w prasie w formie komunikatu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00.
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Oferta
 • W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo dołączone do oferty
 • W przypadku, gdy oferta dotyczy garażu, należy załączyć kopię dowodu rejestracyjnego przechowywanego pojazdu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XI/186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (tekst jednolity w uchwale nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz. 4039),

 • zarządzenie Prezydenta Miasta nr 3270/VII/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44