Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wynajem pracowni twórczych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. W trybie bezprzetargowym wynajmowane są Twórcom lokale będące pracowniami służącymi do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, na podstawie przyznania prawa do najmu przez Komisję ds. Pracowni Twórczych.

  2. Wykazy lokali użytkowych na prowadzenie przez Twórców działalności w dziedzinie kultury i sztuki przygotowywane są przez Zarząd Lokali Miejskich i podlegają publikacji przez okres 21 dni w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

  3. Obsługę biurową Komisji ds. Pracowni Twórczych sprawuje Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Informacje uzupełniające

Obsługę biurową Komisji ds. Pracowni Twórczych sprawuje Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi protokół z pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych przekazywany jest do Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich w celu przygotowania umowy najmu pracowni twórczej.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Użytkowych

Łódź, Al. T. Kościuszki 47

Przyjmowanie podań -kancelaria –parter

email: uzytkowe@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi protokół z pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, z późn. zm. (tekst jednolity: uchwała nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r., z późn. zm.),

  • uchwała Nr XI/186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (tekst jednolity: wprowadzony uchwałą nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r.),

  • uchwała Nr XXIV/572/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020 (tekst jednolity: wprowadzony uchwałą Nr LVII/1378/17 Rady Miejskiej w Łodzi),

  • zarządzenie Nr 2585/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.

Tryb odwoławczy

Protokół z pracy Komisji wraz z informacją o terminie oraz miejscu składania uwag i zastrzeżeń, podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi przez okres 14 dni.

Zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia dotyczące protokołu z pracy Komisja rozpatruje w terminie do 30 dni po upływie terminu ich składania.

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (30.05.2019 08:26)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (15.05.2020 10:11)