Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wynajem pracowni twórczych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. W trybie bezprzetargowym wynajmowane są Twórcom lokale będące pracowniami służącymi do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, na podstawie przyznania prawa do najmu przez Komisję ds. Pracowni Twórczych.

  2. Wykazy lokali użytkowych na prowadzenie przez Twórców działalności w dziedzinie kultury i sztuki przygotowywane są przez Zarząd Lokali Miejskich i podlegają publikacji przez okres 21 dni w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

  3. Obsługę biurową Komisji ds. Pracowni Twórczych sprawuje Wydział Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.

Informacje uzupełniające

Obsługę biurową Komisji ds. Pracowni Twórczych sprawuje Wydział Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi protokół z pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych przekazywany jest do Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich w celu przygotowania umowy najmu pracowni twórczej.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
parter

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi protokół z pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, z późn. zm. (tekst jednolity: uchwała nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r., z późn. zm.),

  • uchwała Nr XI/186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (tekst jednolity: wprowadzony uchwałą nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r.),

  • uchwała Nr XXIV/572/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020 (tekst jednolity: wprowadzony uchwałą Nr LVII/1378/17 Rady Miejskiej w Łodzi),

  • zarządzenie Nr 562/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.

Tryb odwoławczy

Protokół z pracy Komisji wraz z informacją o terminie oraz miejscu składania uwag i zastrzeżeń, podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi przez okres 14 dni.

Zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia dotyczące protokołu z pracy Komisja rozpatruje w terminie do 30 dni po upływie terminu ich składania.

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (30.05.2019 08:26)

Informację zmodyfikował(a): Kupisz Zofia (31.05.2019 15:43)