Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenia dotyczą osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny. Procedura polega na prowadzeniu czynności zmierzających do sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do sądu kierowane są sprawy osób, które nie chcą poddać się leczeniu dobrowolnie, a u których biegli sądowi stwierdzili uzależnienie od alkoholu. Z osobami nadużywającymi alkohol bez stwierdzonych cech uzależnienia prowadzone są rozmowy motywujące do dobrowolnego podjęcia leczenia.

Zgłoszenia mogą dokonywać członkowie rodziny, znajomi oraz instytucje.

Informacje uzupełniające

Pisma, wnioski dotyczące zgłoszenia mogą być przekazywane osobiście lub za pośrednictwem poczty. Cała korespondencja dotycząca prowadzonej procedury jest kierowana do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pośrednictwem Oddziału ds. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych i odbierana z kancelarii jako przesyłki zamknięte przez pracowników Oddziału realizujących to zadanie. Powyższa korespondencja zawiera wrażliwe dane osobowe.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Czas prowadzenia procedury zakłada różne warianty wynikające z określonych okoliczności, np.:

  • osoba zgłoszona nie stawia się na pierwsze zaproszenie, co powoduje konieczność wysłania ponownego zaproszenia,
  • członkowie rodziny nie zgłaszają się w pierwszym terminie,
  • osoba zgłoszona nie zgłasza się w wyznaczonym terminie do biegłych sądowych na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • w przypadku przekazania sprawy do sądu, termin wejścia na wokandę ustala sąd.

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia:

  • Łódź-Bałuty oraz Łódź-Śródmieście: ul. Zachodnia 47, pokój 113, I piętro,
  • Łódź-Widzew oraz Łódź-Górna: al. Piłsudskiego 100, pokój 26, I piętro,
  • Łódź-Polesie: ul. Krzemieniecka 2b, pokój 114, I piętro.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (30.05.2019 10:06)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (10.12.2019 13:49)