Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód został uszkodzony jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoba przebywająca poza granicami kraju dowolną polską placówkę konsularną.

 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia można dokonać w formie pisemnej w urzędzie lub w formie dokumentu elektronicznego przekazanego za pośrednictwem ePUAP do organu gminy, który wydał dowód osobisty albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 3. W placówce konsularnej można zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

 4. Zgłoszenia utraty w wyniku przestępstwa dokonuje się na Policji.

 5. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 6. Organ gminy lub konsul wydaje osobie zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego wolne od opłaty, zaświadczenie ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 7. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

Informacje uzupełniające

 • Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP:

  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego-2

 • Posiadacz dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu drogą elektroniczną lub, który przebywa za granicami Rzeczypospolitej Polskiej i dokonał zgłoszenia utraty (w placówce konsularnej) za pomocą poczty lub telefaksu otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu na żądanie.

 • W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu osobistego nie można się nim posługiwać.

 • Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty ma obowiązek niezwłocznego przekazania tego dokumentu organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej (np. Poczta Polska - poprzez wrzucenie dowodu do skrzynki pocztowej) lub placówce konsularnej. Może również bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularną o utracie dowodu osobistego w celu jego unieważnieniu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego w formie pisemnej dokonuje się osobiście w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji:

ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 3, 4,
al. Politechniki 32 I piętro, pok. 101,
ul. Krzemieniecka 2B, parter, stanowisko 5 - 9,
ul. Piotrkowska 153, parter, pok. 001,
al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko 3 - 5,
ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1, 2.

Ponadto przypominamy, że sprawy z zakresu dowodów osobistych można również załatwiać w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od al. Schillera) w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00 oraz w każdą sobotę 9.00 – 13.00.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w ePUAP

 • Formularz dla osoby dorosłej zgłaszającej utratę swojego dowodu osobistego
Szablon dokumentu
Formularz
Przykład
 • Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego
Formularz
 • Posiadany dokument tożsamości (np. paszport)
 • Inny dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja studencka lub uczniowska, karta Polaka, itp.)
 • Uszkodzony dowód w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (13.06.2019 10:04)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (15.10.2019 09:04)