Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.

 2. Informacje o e-dowodzie

 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składa jeden z rodziców.

 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun prawny.

 5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa kurator.

 6. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby ubezwłasnowolnionej.

 7. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w siedzibie organu dowolnej gminy.

 8. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

 9. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku i odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

 10. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

 11. Dowód osobisty wydawany jest nieodpłatnie.

 12. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w której został złożony wniosek.

  UWAGA! Jeżeli składając wniosek w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP nie zostanie wskazany urząd, w którym ma nastąpić odbiór dowodu lub na wypełnionym samodzielnie elektronicznym formularzu wniosku nie zostanie wskazany adres do korespondencji, dowód osobisty odbiera się w Oddziale Dowodów Osobistych w lokalizacji przy al. Piłsudskiego 100.

 13. Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera opiekun prawny.

 14. Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba, rodzic albo kuratoralbo ta osoba w obecności rodzica lub kuratora. Obecność osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest obowiązkowa przy odbiorze dowodu osobistego.

 15. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.

  Pod tym adresem można sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania:

  https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 16. Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:

  • zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,

  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,

  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie,

  • z powodu upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu jego ważności,

  • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym- wniosek należy złożyć niezwłocznie,

  • żądania wymiany dowodu osobistego:

   1. na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

   2. w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,

  • braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,

  • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie.

   Uwaga! Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 17. Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, uszkodzeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego;

  • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, licząc od daty zaistnienia zmiany;

  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego;

  • z dniem unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,

  • z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

Informacje uzupełniające

 • Fotografia załączana do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

  Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu:

  https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

 • Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego odpowiednio w formie papierowej albo elektronicznej.

 • Karze ograniczenia wolności albo karze grzywny podlega każdy kto:

  • uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

  • zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,

  • nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wniosek w formie pisemnej składa się w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ:

ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 3, 4,
al. Politechniki 32 I piętro, pok. 101,
ul. Krzemieniecka 2B, parter, stanowisko 5 - 9,
ul. Piotrkowska 153, parter, pok. 001,
al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko 3 - 5,
ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1, 2.

Ponadto przypominamy, że sprawy z zakresu dowodów osobistych można również załatwiać w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od al. Schillera) w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00 oraz w każdą sobotę 9.00 – 13.00.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP
Szablon dokumentu
Formularz
Przykład
 • Jedna aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, o dobrej ostrości oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do druku.
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • Do wniosku składanego w postaci dokumentu elektronicznego załącza się plik z fotografią o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm spełniającą ww. wymogi.
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów
 • Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa, wazny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego
 • Rodzic, kurator lub opiekun prawny przedstawia do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a kurator lub opiekun dodatkowo postanowienie sądu o ustanowieniu kurateli lub opieki
 • W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych we wniosku lub niezgodności dotyczącej obywatelstwa na żądanie organu gminy, do wniosku dołącza się skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44