Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik, zgodnie z pouczeniem zawartym na odwrocie decyzji/umowy, jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty upływu ważności decyzji/umowy zgłosić na piśmie do ZDiT gotowość do odbioru pasa drogowego.

 2. Pracownik Wydziału Zezwoleń w ZDiT, prowadzący sprawę przyjmuje zgłoszenie i wyznacza termin odbioru (nie dłuższy niż 30 dni od daty zgłoszenia).

 3. W wyznaczonym dniu następuje komisyjny przegląd pasa drogowego i w zależności od jego wyniku spisywany jest odpowiedni protokół:

1) protokół odbioru końcowego – spisywany jest, gdy w wyznaczonym terminie odbioru dostarczono wszystkie wymagane dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, atesty, oświadczenia) oraz, gdy pas drogowy został odtworzony i uporządkowany bez zastrzeżeń.

Odbiór końcowy wybudowanego zjazdu indywidualnego lub publicznego dokonywany jest po komisyjnym odbiorze w terenie i w przypadku braku uwag do wykonanych prac oraz doręczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej spisywany jest końcowy protokół odbioru.

Dokumentacja odbiorowa winna zawierać:

   • wyniki badań zagęszczenia gruntu - wykonane przez laboratorium drogowe,

   • deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

   • wyniki badań nośności podbudowy (dla podbudowy z kruszywa) oraz wyniki badań równości ułożonej nawierzchni – wykonane przez laboratorium drogowe,

   • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami,

   • inwentaryzację powykonawczą – z potwierdzeniem (pieczątką) naniesienia na mapę Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

2) Protokół z przeglądu technicznego – spisywany jest, gdy stwierdza się usterki lub brak jest dokumentacji odbiorowej. W protokole wymienia się rodzaj usterek lub wykaz brakujących dokumentów odbiorowych i określa się termin ich usunięcia lub doręczenia. Po upływie terminu wyznaczającego czas na usunięcie usterek, komisja dokonuje ponownego przeglądu pasa drogowego i jeśli jego wynik jest pozytywny oraz gdy dostarczono wszystkie wymagane do odbioru dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i wyniki badań laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych) komisja spisuje protokół odbioru końcowego. Protokół z przeglądu technicznego spisuje się również w sytuacji, gdy roboty zostały zakończone, natomiast warunki atmosferyczne uniemożliwiają dokonanie odbioru, np. ze względu na zalegający śnieg lub utrzymujące się po długotrwałych opadach nawodnienie terenu. W protokole takim wyznacza się przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego w sprzyjających warunkach atmosferycznych, np. na wiosnę. W przypadku ponownego negatywnego przeglądu Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć ponowny wniosek o wydanie decyzji/zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego/terenu drogi wewnętrznej, uzyskać decyzję/umowę, wnieść opłaty i po prawidłowym wykonaniu robót ponownie zgłosić pas drogowy/teren drogi wewnętrznej do odbioru. Za okres od daty zakończenia prac wynikający z pierwotnej decyzji/umowy - do dnia poprzedzającego przystąpienie do usunięcia usterek w oparciu o wydaną decyzję/umowę - zostaną naliczone opłaty karne wynikające z Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 730)/Zarządzenia Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat (z późn. zm.).

3) Protokół odbioru warunkowego – spisywany jest, gdy wynik przeglądu jest pozytywny, doręczone zostały pozytywne wyniki badań zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i wyniki badań laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych, ale np. roboty wykonywane były w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i zachodzi konieczność obserwacji pasa drogowego po zakończeniu prac lub, gdy jest brak kiełkowania wysianej trawy albo, gdy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne została odtworzona zastępcza nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego, która będzie docelowo odtworzona w czasie prawidłowych warunków atmosferycznych.

W protokole wyznacza się termin odbioru końcowego i w wyznaczonym okresie dokonuje się ponownego przeglądu. Przy pozytywnym wyniku spisuje się protokół odbioru końcowego. Gdy wynik negatywny – postępowanie jak w punkcie 3.2.

4) Naczelnik Wydziału Zezwoleń oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Zezwoleń oraz pracownik nadzorujący sprawę upoważnieni są do zlecania wykonania wyrywkowych, kontrolnych, laboratoryjnych badań drogowych przez Wydział Badań Laboratoryjnych ZIM.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Zgłoszenia do odbioru należy składać w Centrum Usług Wspólnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Pas drogowy, droga publiczna, droga wewnętrzna, odbiór

 • Wyniki badań zagęszczenia gruntu – wykonane przez laboratorium drogowe
 • Deklaracje zgodności na wbudowane materiały –wbudowanie w określony zjazd powinno być potwierdzone zapisem kierownika budowy
 • Wyniki badań nośności podbudowy (dla podbudowy z kruszywa) – wykonane przez laboratorium drogowe
 • Wyniki badań równości ułożonej nawierzchni – wykonane przez laboratorium drogowe
 • Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz ostatecznym pozwoleniem na budowę
 • Inwentaryzacja powykonawcza – posiadająca potwierdzenie (pieczątkę) naniesienia na mapę w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481, z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1133).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Dróg i Transportu

Komórka

Wydział Zezwoleń

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44