Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie wtórnika licencji – krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym otrzymaniem wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;

 2. Przyjęcie wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;

 3. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 210, 214, 217


e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Opłaty

Za złożenie pełnomocnictwa 17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Gdy licencja jest wydana wyłącznie na obszar gminy Łódź
w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę
w wysokości 10 %
okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 20 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30 25 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50 30 zł
w przypadku utraty na skutek okoliczności zależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę
w wysokości 25 %
okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 50 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30 62,50 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50 75 zł
Gdy licencja jest wydana na obszar gminy Łódź i gmin sąsiadujących
w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę
w wysokości 10 %
okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 28 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30 35 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50 40 zł
w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę
w wysokości 25 %
okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 70 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30 87,50 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50 100 zł


Nr konta bankowego do innych opłat: 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o przyczynie utraty licencji
 • Oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),

 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),

 • porozumienie pomiędzy miastem Rzgów a miastem Łódź z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi na obszar Miasta i Gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 73, poz. 639).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (16.08.2019 12:02)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (05.12.2019 13:19)