Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wygaśnięcie wykonywania krajowego transportu drogowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym zakończeniem działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie:

  • przewozu osób taksówką
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy
  • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • przewozu osób samochodem osobowym;
  • przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 2. Przyjęcie wniosku w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia wykonywania krajowego transportu drogowego;

 3. Prowadzenie postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia lub licencji;

 4. Wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej wygaśnięcie wykonywania krajowego transportu drogowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddziałds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 210, 214, 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Opłaty

Pełnomocnictwo 17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
Szablon dokumentu
 • Zwrot oryginału uprawnienia
 • Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 poz. 1000).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (20.08.2019 15:39)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (10.12.2019 13:20)