Aktywizacja zawodowa repatriantów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku repatrianta:
 1. Złożenie w Urzędzie Miasta Łodzi wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (rozpatrywany przez UMŁ w ciągu 30 dni)
  • do wniosku należy dołączyć ofertę szkolenia oraz dokumenty potwierdzające status repatrianta,
 2. Podpisanie z Urzędem umowy w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 3. Dostarczenie do Urzędu dokumentów potwierdzających opłaty za naukę oraz za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego,
 4. Zwrot kosztów poniesionych przez repatrianta.

Repatriant w celu podpisania umowy dotyczącej zwrotu części kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zobowiązany jest do podpisania Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi, gdyż podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.

W przypadku pracodawcy:
 1. Złożenie w Urzędzie Miasta Łodzi wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta/ przeszkolenie repatrianta/ wynagrodzenie, nagrody i składni na ubezpieczenie społeczne repatrianta, dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o zwrot kosztów:
  • dokumenty potwierdzające status repatrianta,
  • dokumenty potwierdzające status repatrianta,
  • dokument tożsamości repatrianta,
  • dokument tożsamości pracodawcy,
  • do wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta niezbędne jest dostarczenie szczegółowej specyfikacji wydatków dotyczącej stanowiska pracy,
  • do wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na przeszkolenie repatrianta niezbędne jest przedstawienie oferty szkoleniowej oraz planu szkolenia.
 2. Urząd występuje do Powiatowego Urzędu Pracy o opinię doradcy klienta dotyczącą predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 3. Urząd występuje do Powiatowego Urzędu Pracy o opinię o dotrzymaniu przez pracodawcę innych umów zawartych z organami zatrudnienia,
 4. Dostarczenie potwierdzenia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków.
 5. Podpisanie z Urzędem umowy/umów w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę.
  • do umowy o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta/ przeszkolenie repatrianta/ wynagrodzenie, nagrody i składni na ubezpieczenie społeczne repatrianta niezbędne jest dostarczenie umowy o pracę z repatriantem na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania umowy.
 6. Urząd składa wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów do Wojewody.
 7. Dostarczanie do Urzędu co 3 miesiące dokumentów potwierdzających:
  • wypłatę wynagrodzenia,
  • opłacanie za repatrianta składek (patrz pkt 4),
  • potwierdzenie odprowadzanie podatku od wynagrodzenia,
  • listy obecności.
 8. Zwrot kosztów poniesionych przez repatrianta.

Informacje uzupełniające

Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. jest polskiego pochodzenia;
 2. przed dniem 01.01.2001 r. (wejścia w życie ustawy) zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności:
  • utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji lub
  • repatriowała się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką lub Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów
  • w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej,
  • uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka,
  • jej dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • jeżeli jest wpisana do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udzielonego cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  • cudzoziemiec przedłoży:
   • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,
   • dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;
  • cudzoziemiec posiada:
   • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.
 5. złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.
Za repatrianta może być także uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • jest polskiego pochodzenia;
 • przed dniem 01.01.2001 r. (wejścia w życie ustawy) zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 • nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa vide pkt 3
 • przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
 • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
Aktywizacja zawodowa repatrianta:
 1. Repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może zapewnić aktywizację zawodową przez: zwrot części kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 2. Kwota zwracana na podstawie umowy stanowi nie więcej niż równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy. Wysokość kwoty stanowi połowę kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 3. Kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych są opłaty za naukę oraz opłaty za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego.
 4. Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
Aktywizacja zawodowa repatrianta dla pracodawcy chcącego zatrudnić repatrianta:
 1. Pracodawcy, który chce zatrudnić repatrianta starosta może zapewnić zwrot części kosztów poniesionych na:
  1. utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta,
   • Starosta może zwrócić poniesione przez pracodawcę koszty na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta, pod warunkiem nawiązania z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące. Na podstawie rachunków dokumentujących poniesione koszty.
  2. przeszkolenie repatrianta,
   • przeszkolenie repatrianta powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia – nie dłużej niż 12 miesięcy.
   • kosztami przeszkolenia są:
    • koszty uzasadnione programem szkolenia, który został zrealizowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniowa;
    • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
    • koszty przejazdu i zakwaterowania ,jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania repatrianta;
    • koszty niezbędnych badań lekarskich;
    • koszty niezbędnych opłat za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego;
   • pracodawca otrzymuje zwrot kosztów przeszkolenia, w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.
  3. wynagrodzenie, nagrody i składni na ubezpieczenie społeczne repatrianta.
   • zwrot kosztów obejmuje koszty do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w okresie miesięcznym, w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.
   • zwrotu kosztów dokonuje się przez okres do 12 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z repatriantem.
 2. Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową w ww. formach można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
 3. Każda z form aktywizacji zawodowej może być zastosowana jeden raz.
 4. Warunkiem zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę jest nawiązanie z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.
 5. Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową we wszystkich trzech formach, nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 303

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dla repatrianta:
 • Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Szablon dokumentu
Dla pracodawcy:
 • Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta/ przeszkolenie repatrianta/ wynagrodzenie, nagrody i składni na ubezpieczenie społeczne repatrianta
Szablon dokumentu
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków dotycząca stanowiska pracy
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz. U. 2018 poz. 1352)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej