Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydanie dodatkowych wypisów do licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie wniosku o wydanie dodatkowego wypisu z licencji;

 2. Prowadzenie postępowania w sprawie o wydanie wypisu z licencji w zakresie wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

 3. Wydanie dodatkowego wypisu z licencji.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddziałds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 210, 214, 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Opłaty

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł


Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 1. dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Za wydanie jednego wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% wartości licencji:

okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 77 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30 88 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50 99 zł

Nr konta bankowego do opłat za wydanie wypisu z licencji: GETIN Bank S.A. 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dopisanie do licencji niezgłoszonych wcześniej pojazdów i wydanie do nich wypisów
Szablon dokumentu
 • Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi będą wykonywane przewozy
 • W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów również kserokopię dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nimi
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisów z licencji;
 • Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika;
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2019, poz. 58 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 poz. 1000).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (02.09.2019 15:30)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (10.12.2019 12:24)