Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Nadpłata - rozliczenie należności i wpłat w podatkach: od nieruchomości (osoby fizyczne), rolnym i leśnym (osoby fizyczne i prawne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Organ podatkowy na pisemny wniosek podatnika w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku dokonuje zwrotu nadpłaconego podatku od:

  • nieruchomości,

  • rolnego,

  • leśnego.

 2. Nadpłata podatku dokonywana jest na podany przez podatnika rachunek bankowy bądź zwracana jest przekazem pocztowym po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek o zwrot lub stwierdzenie nadpłaty może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Księgowości Podatkowej
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

Łódź-Bałuty:
pok. 330, tel.: +48 (42) 638-50-40
pok. 331, tel.: +48 (42) 638-50-41

Łódź-Górna:
pok. 336, tel.: +48 (42) 638-56-60, +48 (42) 638-56-59

Łódź-Polesie:
pok. 313, tel.: +48 (42) 638-56-67
pok. 312, tel.: +48 (42) 638-52-22

Łódź-Śródmieście:
pok. 310, tel.: +48 (42) 638-53-80

Łódź-Widzew:
pok. 315, tel.: +48 (42) 638-53-40, +48 (42) 638-54-31
pok. 316, tel.: +48 (42) 638-53-39

Opłaty

Opłata skarbowa:

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta: GETIN Noble Bank SA w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Złożenie wniosku nie podlega opłacie.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku
Formularz
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
Szablon dokumentu
 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (art. 72 ,73 , 75, 77b) - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych lub bieżących zaległości podatkowych podatnikowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wydziału Finansowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (02.10.2019 14:36)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (16.12.2019 09:22)