Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Ulgi w opłacie skarbowej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości w opłacie skarbowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na wniosek podatnika.

  2. Strona może działać przez pełnomocnika (art. 138 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z póź. zm.). Do wniosku pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

Informacje uzupełniające

Zaległość w opłacie skarbowej występuje wówczas, gdy organ administracji publicznej dokona czynności urzędowej, wyda zaświadczenie, zezwolenie (pozwolenie, koncesję) bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział ds. Opłaty Skarbowej i Targowej
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
Pok.: 337, 338, 339

Telefony:
+ 48 (42) 638-57-80
+ 48 (42) 638-53-30
+ 48 (42) 638-57-77
+ 48 (42) 272-63-08

Opłaty

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Getin Noble Bank S.A.
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:
ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2b
ul. Sienkiewicza 5
ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera)
al. Piłsudskiego 100
al. Politechniki 32
oraz w pozostałych oddziałach GETIN NOBLE BANKU S.A. wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek strony
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej (Zarządzenie Nr 5516/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 marca 2017 w sprawie ustalenia wewnętrznych procedur postępowań w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

  • art. 67 a § 1 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji podatkowej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (03.10.2019 09:43)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (16.12.2019 11:09)