Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach: od nieruchomości (od osób fizycznych), rolnym i leśnym (osoby fizyczne i prawne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Procedura dotyczy zaświadczeń: o zaleganiu/niezaleganiu w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne), podatku rolnym i podatku leśnym.

 2. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na pisemny wniosek podatnika, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Księgowości Podatkowej
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 311A, 314
tel.: +48 (42) 638-56-20, +48 (42) 638-52-91

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 21 zł (od każdego egzemplarza)
Za pozostałe zaświadczenia (np. kto opłacał podatki) 17 zł
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Nr rachunku bankowego Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stwierdzające stan zaległości
Szablon dokumentu
Formularz
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
Szablon dokumentu
 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (art. 306-306h); Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez ubiegającą się o nie osobę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem organu który je wydał.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy