Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomocy regionalnej)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Usługa ma na celu wspieranie inwestycji początkowych i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy poprzez stosowanie preferencji podatkowych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Beneficjentami pomocy mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Ze zwolnienia można skorzystać na podstawie jednego z następujących programów pomocowych, przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi:

I. Program pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych w działalność wytwórczą i usługową i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
przyjęty uchwałą Nr XXIX/749/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych w działalność wytwórczą i usługową i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2392), stanowi podstawę prawną dla udzielania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, na których realizowana jest inwestycja początkowa w:

 • działalność wytwórczą, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584),

 • działalność usługową, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – zwolnienie obejmuje inwestycje początkowe w następującą działalność usługową wskazaną w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 97 z 9.04.2008, str. 13):

  • działalność wydawniczą w zakresie oprogramowania, określoną w dziale 58, grupie 58.2 lub

  • działalność związaną z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązaną, określoną w dziale 62 lub

  • przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność, działalność portali internetowych, określone w dziale 63, grupie 63.1 lub

  • działalność prawniczą, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe, określoną w dziale 69 lub

  • naprawę komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, określoną w dziale 95, grupie 95.1.

 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi regionalną pomoc inwestycyjną i przysługuje na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174).

 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres odpowiednio od 1 roku do 10 lat podatkowych w zależności od wysokości poniesionych kosztów (nie mniej niż 2 mln euro) lub ilości utworzonych miejsc pracy (nie mniej niż 50).

  Zwolnienie przysługuje, o ile zakończenie inwestycji początkowej nastąpi w okresie nie dłuższym niż:

  • 36 miesięcy od dnia dokonania pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, w przypadkach gdy zwolnienie nie będzie przekraczać 6 lat podatkowych lub utworzonych będzie nie więcej niż 350 nowych miejsc pracy,

  • 48 miesięcy od dnia dokonania pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, w przypadkach gdy zwolnienie będzie przekraczać 6 lat podatkowych lub utworzonych będzie więcej niż 350 nowych miejsc pracy.


II. Program pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych w budynki i budowle wpisane do gminnej ewidencji zabytków i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
przyjęty uchwałą Nr XXIX/750/16 Rady Miejskiej w Łodzi 11 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych w budynki i budowle wpisane do gminnej ewidencji zabytków i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2393), stanowi podstawę prawną dla udzielania pomocy formie zwolnienia od podatku od nieruchomości:

 • budynków lub ich części oraz budowli lub ich części wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których realizowana jest inwestycja początkowa.
 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi regionalną pomoc inwestycyjną i przysługuje na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174).

 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres odpowiednio od 3 do 10 lat podatkowych w zależności od wysokości poniesionych kosztów (nie mniej niż 0,5 mln euro) lub ilości utworzonych miejsc pracy (nie mniej niż 30).

 3. Zwolnienie przysługuje, o ile zakończenie inwestycji początkowej nastąpi w okresie nie dłuższym niż:

  • 36 miesięcy od dnia dokonania pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, w przypadkach gdy zwolnienie nie będzie przekraczać 6 lat podatkowych lub utworzonych będzie nie więcej niż 350 nowych miejsc pracy,

  • 48 miesięcy od dnia dokonania pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, w przypadkach gdy zwolnienie będzie przekraczać 6 lat podatkowych lub utworzonych będzie więcej niż 350 nowych miejsc pracy.

Informacje uzupełniające

 • Zgłoszenie dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości może być podpisane także przez pełnomocnika podatnika.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Podatkowych (osoby prawne) - pok. 138
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego (osoby fizyczne) - pok. 428
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

Telefony:
+48 (42) 638-45-37 (osoby prawne)
+48 (42) 638-52-24 (osoby fizyczne)

Opłaty

Opłata skarbowa:

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:GETIN Noble Bank SA w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się o zwolnienie na podstawie obu programów:
 • Zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
Szablon dokumentu
 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1785 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 65112014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.),

 • uchwała Nr XXIX/749/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych w działalność wytwórczą i usługową i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2392),

 • uchwała Nr XXIX/750/16 Rady Miejskiej w Łodzi 11 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych w budynki i budowle wpisane do gminnej ewidencji zabytków i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2393).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44