Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Organizacja przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łodzi

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu przedłożyć dowód wpłacenia wadium oraz stosowne dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu.

 2. W wyniku przeprowadzenia przetargu wyłaniany jest nabywca.

 3. Zakończeniem postępowania jest podpisanie protokołu z przetargu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są do dostarczenia w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu:
 • Dowodu wpłacenia wadium
 • Danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego
 • W przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie odpłatne lokalu, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa
 • Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem technicznym budynku, ze stanem technicznym lokalu oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń
 • Innych dokumentów i oświadczeń określonych warunkami przetargu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Tryb odwoławczy

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (03.10.2019 15:13)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (12.12.2019 10:48)