Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Ze zwolnienia można skorzystać na podstawie jednego z następujących programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi:

 1. Program pomocy de minimis na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi

  przyjęty uchwałą Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 1 grudnia 2014 r. poz. 4286), zmieniona uchwałą Nr II/26/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 4757), stanowi podstawę prawną dla udzielania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości:

  • budynków lub ich części wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których po dniu 1 stycznia 2014 r. zakończono którekolwiek z następujących działań:

   • prace konserwatorskie,

   • prace restauratorskie,

   • roboty budowlane w zakresie: remontu elewacji budynków, dachów, prześwitów bramowych, wykonania izolacji fundamentów, przyłączenia budynków do sieci ciepła systemowego,

  • gruntów, na których usytuowane są ww. budynki,

  • budowli związanych z ww. budynkami.

  • Zwolnienie przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono którekolwiek z działań uprawniających do uzyskania zwolnienia oraz złożone zostało zgłoszenie wraz z dokumentami wskazanymi w § 3.

  • Prawo do zwolnienia można nabyć na okres od 3 do 7 lat podatkowych w zależności od wysokości poniesionych kosztów (powyżej 50 tys. zł).

  • Beneficjentami pomocy mogą być zarówno podmioty prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej.

 2. Program pomocy de minimis na remonty elewacji budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi

– przyjęty uchwałą Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz. 4287), stanowi podstawę prawną dla udzielania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości:

  • budynków lub ich części niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, zlokalizowanych w całości lub części na obszarze Strefy Wielkomiejskiej lub Obszarze Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej, w których po dniu 1 stycznia 2014 r. zakończono remont elewacji,

  • gruntów, na których usytuowane są ww. budynki,

  • budowli związanych z ww. budynkami.

Zwolnienie przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono remont elewacji budynku lub jego części oraz złożone zostało zgłoszenie wraz z dokumentami wskazanymi w § 3 uchwały.

Prawo do zwolnienia można nabyć na okres od 3 do 7 lat podatkowych w zależności od wysokości poniesionych kosztów (powyżej 20 tys. zł).

Beneficjentami pomocy mogą być zarówno podmioty prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wodniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą zwolnienie na podstawie ww. programów pomocowych stanowi pomoc de minimis i jest udzielane przy zachowaniu warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

W przypadku gdy zwolnienie stanowi pomoc de minimis, kwota skumulowanej pomocy de minimis z okresu 3 lat podatkowych (tj. bieżącego roku oraz 2 poprzednich lat), przyznana jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., nie może przekroczyć dopuszczalnego pułapu tej pomocy, tj. 200 tys. euro, a w zakresie drogowego transportu towarów – 100 tys. euro.

Informacje uzupełniające

 • Zgłoszenie dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości może być podpisane także przez pełnomocnika podatnika.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Podatkowych (osoby prawne) - pok. 138
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego (osoby fizyczne) - pok. 428
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

Telefony:
+48 (42) 638-45-37 (osoby prawne)
+48 (42) 638-52-24 (osoby fizyczne)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa:

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:GETIN Noble Bank SA w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

1. W przypadku ubiegania się o zwolnienie na podstawie Programu pomocy de minimis na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi:

 • zgłoszenie dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości
Szablon dokumentu
 • kopia (poświadczona przez pracownika miejskich służb konserwatorskich za zgodność z oryginałem) karty adresowej zabytku nieruchomego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie działań uprawniających do uzyskania zwolnienia budynku lub jego części wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, wydanej przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) zgłoszenia działań uprawniających do uzyskania zwolnienia właściwemu organowi, jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, jeżeli przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wymagają uzyskania pozwolenia
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) zawiadomienia o zakończeniu któregokolwiek z działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, a w przypadku braku takiego obowiązku oświadczenie podatnika o zakończeniu działań uprawniających do uzyskania zwolnienia
Szablon dokumentu
 • wytyczne konserwatorskie dla sposobu i zakresu działań uprawniających do uzyskania zwolnienia
 • pozytywna opinii wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków
 • oświadczenie o wysokości poniesionych w związku z działaniami uprawniającymi do uzyskania zwolnienia kosztów
Szablon dokumentu
 • kopie (poświadczone przez podatnika za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dokumentujących wysokość poniesionych kosztów
 • deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)
 • dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
 • dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
Szablon dokumentu
 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)
​Wraz ze zgłoszeniem podatnik ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany dodatkowo do złożenia:
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc i w okresie dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz
​2. W przypadku ubiegania się o zwolnienie na podstawie Programu pomocy de minimis na remonty elewacji budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi:
 • zgłoszenie dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości
Szablon dokumentu
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie remontu elewacji budynku lub jego części, wydana przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) zgłoszenia remontu elewacji budynku lub jego części właściwemu organowi, jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) zawiadomienia o zakończeniu remontu elewacji budynku lub jego części, a w przypadku braku takiego obowiązku oświadczenie podatnika o zakończeniu remontu elewacji budynku lub jego części
Szablon dokumentu
 • oświadczenie o wysokości poniesionych w związku z remontem elewacji budynku lub jego części kosztów
Szablon dokumentu
 • kopie (poświadczone przez podatnika za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dokumentujących wysokość poniesionych kosztów
 • deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)
 • dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
 • dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
Szablon dokumentu
 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)
Wraz ze zgłoszeniem podatnik ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany dodatkowo do złożenia:
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc i w okresie dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.)

 • uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 1 grudnia 2014 r. poz. 4286 z późn. zm.)

 • uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz. 4287)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy