Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Najem gminnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wyremontowanych w ramach programu Miasto Kamienic

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Lokale z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy przeznacza się dla osób:

  • które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

 2. Uprawnionymi do najmu lokali są:

  • studenci ostatniego roku szkół wyższych w Łodzi, rekomendowani przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną;

  • absolwenci szkół wyższych w Łodzi, rekomendowani przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną:

  • osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Łodzi ze względu na posiadane kwalifikacje zawodowe lub rodzaj wykonywanej pracy, realizując zadania związane z zaspakajaniem potrzeb wspólnoty samorządowej.

 3. Studentom i absolwentom przysługuje uprawnienie, jeżeli zamieszkują i pracują na terenie Miasta Łodzi oraz w dacie złożenia wniosku nie ukończyli 30 roku życia.

 4. Wnioski absolwentów i studentów ostatniego roku szkół wyższych w Łodzi wymagają:

  • pisemnej opinii rektora uczelni lub osoby przez niego upoważnionej;

  • przedłożenia aktualnego zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy;

  • opinii o pracy zawodowej wystawionej przez pracodawcę.

Informacje uzupełniające

Wyboru najemców lokali, według posiadanego zasobu lokali, dokonuje Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi, kierując się opinią rektora uczelni lub osoby przez niego upoważnionej, opinią o pracy zawodowej wystawioną przez pracodawcę, okresem zatrudnienia, charakterem wykonywanej pracy oraz sytuacją rodzinną i ekonomiczną wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 miesiące

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Mieszkalnych

90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich - parter

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego (wnioskodawca zamieszkujący w lokalu stanowiącym zasób mieszkaniowy Łodzi)
Szablon dokumentu
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego (wnioskodawca zamieszkujący w innym zasobie)
Szablon dokumentu
 • Pisemna opinia Rektora uczelni lub osoby przez niego upoważnionej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr LVIII/1400/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (21.11.2019 14:40)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (19.06.2020 10:23)