Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez organ zezwalający w Gminie Łódź.

Informacje uzupełniające

Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):

 1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
 2. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
 1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

 2. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

 3. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 4. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.

 5. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 6. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ust

L.p. Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2 100,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w ustawowych, nieprzywracalnych terminach (art. 111 ust. 7 ww. ustawy):

 • w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku;
 • lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku.

W tytule polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej należy wpisać numer/y zezwolenia/eń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adres punktu sprzedaży.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 217

Opłaty

Za złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych opłat nie pobiera się.

Nr konta bankowego: GETIN Bank S.A. za korzystanie z zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych: 46 1560 0013 2027 0305 5074 0054

Za złożenie pełnomocnictwa

17 zł


Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Szablon dokumentu
 • Oryginał pełnomocnictwa – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (16.12.2019 13:18)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (09.01.2020 15:45)