Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Pozyskanie przez organ informacji dających podstawę domniemywać, że istnieje podejrzenie naruszenia zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez posiadacza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, bądź brak w danym roku kalendarzowym czynności kontrolnych prowadzonych wobec przedsiębiorcy w związku z wykonywaną przez niego działalnością w konkretnej lokalizacji (punkt handlowy/gastronomiczny).

 2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

 3. Rozpoczęcie kontroli przez pracowników organów kontroli następuje dopiero po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej, doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz poinformowaniu kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

 4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, chyba że:

  1. ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

  2. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

  3. kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

  4. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

   Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
   W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
 5. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Czynności kontrolne przeprowadzane są w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

 6. Podczas czynności kontrolnych kontrolowany zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz niezbędnej dokumentacji.

 7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 8. Stwierdzając uchybienia organ udzielający zezwolenia wzywa przedsiębiorcę do ich usunięcia bądź cofa zezwolenie.

Informacje uzupełniające

W szczególności kontrolowane będą punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

 • gdzie zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania warunków i zasad określonych przepisami prawa;
 • na które wpływają skargi lub interwencje;
 • wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 • które nie były w ostatnim roku kontrolowane pod względem przestrzegania warunków i zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa
Kontrolę planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Kontrolą objęci są przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Książka kontroli
Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książkę kontroli wraz z upoważnieniami i protokołami kontroli, a w przypadku wszczęcia kontroli do jej niezwłocznego okazania kontrolującemu. Książka może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Służy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli działalności przedsiębiorcy. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.
Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA W WITRYNACH SKLEPOWYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reklamą napojów alkoholowych jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.
Wobec powyższego, ekspozycja napojów alkoholowych w witrynie punktu sprzedaży stanowi popularyzację znaków towarowych napojów alkoholowych, a zatem jest reklamą napojów alkoholowych, która w rozumieniu art. 131 ww. ustawy na obszarze kraju jest zabroniona lub ograniczona.
Prowadzenie nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych stanowi przesłankę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponadto, to wbrew postanowieniom zwartym w ustawie o wychowaniu i trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych podlega karze grzywny od 10 000 do 500 000 złotych.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany do przestrzegania zasad i warunków sprzedaży w tym do dostosowania witryn punktów sprzedaży do obowiązujących przepisów.
Powyższe potwierdza też Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lipca 2017 roku o sygnaturze akt II GSK 982/17.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników – 12 dni roboczych,
 • w przypadku małego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników – 18 dni roboczych,
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników – 24 dni roboczych,
 • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Licencji i Zezwoleń
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Aktualne na dzień kontroli dokumenty:

 • posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • faktury, ewidencje zakupów towarów potwierdzających zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży
 • książka kontroli przedsiębiorcy
 • inne (w razie potrzeby)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277);

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)

 • uchwała nr LXXIII/1975/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

 • uchwała nr LVIII/1229/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Miasta Łodzi.

Tryb odwoławczy

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (17.12.2019 12:08)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (17.12.2019 12:09)