Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 3. Po upływie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy właściciel nieruchomości złoży taką deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 4. Deklarację można złożyć: osobiście, za pośrednictwem poczty. Deklarację wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami można także przesyłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP -gdy deklaracja dotyczy roku 2015 lub okresu od grudnia 2019 r. (deklaracja jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

 5. W sytuacji, gdy właściciel lub zarządca nieruchomości nie złoży deklaracji, a w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy lubpowstają odpady komunalne, wówczas organ podatkowy w drodze decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilośćodpadów komunalnych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze w wysokości jak za odpady niesegregowane wraz z odsetkami.

 6. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym organ podatkowy. Na podstawie powiadomienia organ podatkowy wszczyna postępowanie, w wyniku którego w drodze decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, stanowiącą dwukrotność stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.
 7. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 8. Zawiadomienie o nowej wysokości opłaty stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 9. Właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

 10. Odwołanie się do innych podmiotów władających nieruchomością (np. najemca, dzierżawca, posiadacz) dotyczy władania całą nieruchomością (rozumianą jako „nieruchomość gruntowa” wraz z posadowionym na niej budynkiem), a nie częścią nieruchomości (jaką jest lokal użytkowywynajęty w tym budynku), a więc takich sytuacji, kiedy władający „zastępuje” właściciela nieruchomości.

 11. Właściciele nieruchomości składają deklarację:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od osoby);

  • dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nieruchomości mieszanych – (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę:

   • liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość pomnożonej przez stawkę opłaty za mieszkańca, oraz
   • liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości pomnożonej przez stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności .


  Podpisywanie deklaracji:

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być podpisana także przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, zarządcy nieruchomości.

  • Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

  • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do podpisywaniadeklaracjioraz zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5)na formularzu UPL-1 według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 333).

 12. Właściciel nieruchomości, który wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także właściciel nieruchomości, który wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpadów komunalne – podlega karze grzywny.

Informacje uzupełniające

 • Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

  • w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

  • w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości mieszanych) - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstały odpady komunalne;

  • w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

 • Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. sprzedaż nieruchomości).

 • Opłata wnoszona jest w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, np. płatność za styczeń do dnia 15 lutego.

 • Wpłat należy dokonywać na konto: Getin Noble Bank S.A. w Łodzi 71 1560 0013 2355 4903 9000 0001.

Uwaga!

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok.: 325, 324, 323

Telefony:
+48 (42) 272-65-09
+48 (42) 272-65-15
+48 (42) 272-65-16
+48 (42) 272-65-17
+48 (42) 272-65-19

Wydział Finansowy
Oddział Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok.: 333, 330, 329, 328, 327, 326, 322

Telefony:
+48 (42) 272-65-08
+48 (42) 272-65-10
+48 (42) 272-65-11
+48 (42) 272-65-12
+48 (42) 272-65-13
+48 (42) 272-65-14
+48 (42) 272-65-18
+48 (42) 272-65-20
+48 (42) 272-65-21

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na odpady komunalne 17 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego:
Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Obowiązujące:

Od marca 2021 r.:

 • DO 2/2021 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szablon dokumentu
Formularz
 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej
Szablon dokumentu

Od stycznia 2021 r. do lutego 2021 r.:

 • DO 1/2021 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szablon dokumentu
Formularz
 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej
Szablon dokumentu

Archiwalne:

Od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r.:

 • DO 2/2019 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szablon dokumentu
Formularz
 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej
Szablon dokumentu

Od stycznia do listopada 2019 r.:

 • DO - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości
Szablon dokumentu

Za 2016 - 2018 r.:

 • DO - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości
Szablon dokumentu

Za 2015 r.:

 • DO - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szablon dokumentu
Formularz
 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)

Deklaracje oraz korekty deklaracji od stycznia 2021 r.:

 • uchwała NR XVI/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów
 • uchwała NR XXXII/1054/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • uchwała NR XVI/645/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
 • uchwała NR XVI/653/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów
 • uchwała NR XVI/678/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Deklaracje oraz korekty deklaracji od grudnia 2019 do grudnia 2020 r.:

 • uchwała NR XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów
 • uchwała NR XV/644/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • uchwała NR XV/653/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów
 • uchwała NR XV/645/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
 • uchwała NR XVI/678/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Deklaracje oraz korekty deklaracji od stycznia do listopada 2019 r.:

 • uchwała NR I/29/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • uchwała NR I/30/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • uchwała NR XX/450/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Deklaracje oraz korekty deklaracji od 2016 r.:

 • uchwała NR LXXVII/1621/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • uchwała NR LXXVII/1622/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • uchwała NR LXXVII/1624/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Deklaracje oraz korekty deklaracji za 2015 r.:

 • uchwała NR LXXVII/1621/13Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • uchwała NR LXXVII/1622/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • uchwała NR LXXVII/1624/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicielowi nieruchomości, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy