Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje się na wniosek osoby, której dotyczy.

 2. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące wydawania zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami przyjmowane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro), z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniejw poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.50, a we wtorek do godziny 16.50.

  Warunkiem złożenia wniosku jest:

  • Pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „W” lub „V” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej https://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

  • Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.

  • Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
   W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, przyjęcie wniosku nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Informacje uzupełniające

 • Odbiór zaświadczenia odbywa się w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro.

  Warunkiem odbioru jest:

  • Pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „T” najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.55, a we wtorek do godziny 16.55 lub „V” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin odbioru dokumentu za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

  • Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.

  • Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.

  • W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

   Okazanie dokumentu tożsamości.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Opłaty

Skarbowa za wydanie zaświadczenia

17 zł

Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia - opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo)

17 zł

Opłatę skarbową można wnieść:

 • przelewem na konto 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł).

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Szablon dokumentu
 • Dokument tożsamości
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (31.01.2020 11:35)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (31.01.2020 11:40)