Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym prowadzona jest z urzędu. Zarówno wierzycielem jak i organem egzekucyjnym jest Prezydent Miasta Łodzi. Przedmiotem egzekucji są co do zasady zaległości publicznoprawne wobec miasta Łodzi np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty Straży Miejskiej w Łodzi, opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej. Na podstawie tytułu wykonawczego stosowanie są środki egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym np. egzekucja z pieniędzy, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z świadczeń emerytalnych i rentowych, egzekucja z wierzytelności pieniężnych, egzekucja z rachunków bankowych. Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzi postępowanie egzekucyjne oraz zawiadamia o podejmowanych czynnościach egzekucyjnych. Dobrowolna zapłata egzekwowanej należności przez zobowiązanego zmniejsza opłatę egzekucyjną z 10% do 5% (dla postępowań egzekucyjnych wszczętych po 19 lutego 2020 r.)
  2. Zobowiązanemu, który kwestionuje prawidłowość postępowania egzekucyjnego, w zakresie jego istoty (obowiązku skierowanego do egzekucji) lub braku doręczenia upomnienia, przysługuje prawo wniesienia zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej. Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej musi określać jego istotę (jaki zarzut jest wnoszony) i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie zarzutu w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego zawiesza, co do zasady, postępowanie egzekucyjne. Zawieszenie to nie powoduje uchylenia wcześniej dokonanych czynności. W sprawie zarzutów Prezydent Miasta Łodzi wydaje postanowienie. Przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie zarzutów jest prawidłowość samego postępowania egzekucyjnego, a nie postępowania jurysdykcyjnego np. decyzji podatkowej.
  3. Zobowiązanemu, który kwestionuje prawidłowość formalną czynności egzekucyjnej przysługuje skarga na czynność egzekucyjną. Podstawą skargi jest dokonanie czynności egzekucyjnej z naruszeniem ustawy lub zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, w ramach którego dokonano czynności egzekucyjnej. Skarga na czynność egzekucyjną musi określać zaskarżoną czynność egzekucyjną, zakres żądania i jego uzasadnienie. Skargę należy wnieść najpóźniej w terminie 7 dni od doręczenia odpisu dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zaskarżonej czynności egzekucyjnej. W sprawie skargi Prezydent Miasta Łodzi wydaje postanowienie. Przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie skargi na czynność egzekucyjną jest ocena formalnej prawidłowość zaskarżonej czynności, a nie całego postępowania egzekucyjnego.

Informacje uzupełniające

Podania w postępowaniu egzekucyjnym mogą być składane pisemnie lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ePUAP)

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin na przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego nie jest określony. Podania wnoszone w postępowaniu egzekucyjnym rozpoznawane są zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Organ może wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy.

Miejsce załatwienia

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 49

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokośc opłaty

opłata skarbowa

ustalana na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2020.1546 z późn. zm.).

egzekwowane należności oraz koszty egzekucyjne

Należności, o których mowa w art. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które stanowią przedmiot egzekucji i koszty egzekucyjne, o których mowa w art. 64c § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość kosztów egzekucyjnych jest zależna od czynności dokonanych w danej sprawie i wysokości wyegzekwowanej/uzyskanej należności.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Nr konta bankowego do egzekwowanych należności oraz kosztów egzekucyjnych:62 1240 1037 1111 0011 0911 0856

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Podania składane w sprawie egzekucji administracyjnej np. zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej, skarga na czynność egzekucyjną

formularz elektroniczny (ePUAP)

Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.2020.1427 z późn. zm.)
  • w sprawach nie uregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735)

Tryb odwoławczy

Na postanowienia wydane w toku postępowania egzekucyjnego służy zażalenie, jeżeli ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub Kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi (Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji), w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji