Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach dotyczących utrzymania właściwego stanu przejezdności dróg publicznych i wewnętrznych tzw. akcja zima na drogach i terenach gminnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Udzielanie informacji oraz przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, na pisemny wniosek) od mieszkańców Łodzi dotyczących spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu przejezdności dróg publicznych i wewnętrznych tzw. „akcja zima” na drogach oraz terenach gminnych.

Zachowanie właściwego stanu sanitarno – porządkowego w okresie zimowym obejmuje:

 1. Zapobieganie i zwalczanie śliskości - mechaniczne lub ręczne:

  • odśnieżenie nawierzchni jezdni

  • odśnieżenie chodników

  • odśnieżenie ścieżek rowerowych

  • odśnieżenie wjazdów do posesji

  • posypanie solą lub piaskiem chodników, jezdni, ścieżek rowerowych

  • usuwanie nabojów lodowych

 2. Wywóz śniegu - mechanicznie,

 3. Usuwanie sopli lodowych zwisających z infrastruktury drogowej (kładki, wiadukty drogowe).

Informacje uzupełniające

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), Rozdział 3, Art.5, ust. 1, pkt 4 za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości odpowiada właściciel danej nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

 2. Elementy pasa drogowego:

  • nawierzchnia ulic, powierzchniowo kratki wpustu ulicznego,

  • chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo jezdne,

  • drogowe obiekty inżynierskie (place, zatoki, przejścia podziemne, tunele, schody, kładki),

  • przystanki komunikacji miejskiej,

  • torowiska tramwajowe wraz z pętlami tramwajowymi i autobusowym

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Oczyszczania Miasta
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
pok. 208a, 211, 211a, 112

Zgłoszenia dotyczące spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu przejezdności dróg publicznych i wewnętrznych przyjmowane są również w Informacjach Urzędu w następujących lokalizacjach:

 • Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

 • Urząd Miasta Łodzi, 91–065 Łódź, ul. Zachodnia 47

 • Urząd Miasta Łodzi, 93-590 Łódź, Al. Politechniki 32

 • Urząd Miasta Łodzi, 94–030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

 • Urząd Miasta Łodzi, 90–440 Łódź, ul. Piotrkowska 153

 • Urząd Miasta Łodzi, 92–326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100

 • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Łódź, ul. Piotrkowska 110

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396)

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701)

 • ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 110)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960)

 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, przyjęty Uchwałą Nr LXIX/1770/18 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej