Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rejestr instytucji kultury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,

  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Wydziału Kultury.

 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 5. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 6. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Informacje uzupełniające

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź prowadzi Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź.
Rejestr instytucji kultury, informacja o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Miejsce załatwienia

Wydział Kultury
Oddział ds. Instytucji Kultury
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 102

Opłaty

skarbowa 5 zł (od każdej pełnej lub rozpoczętej strony)

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),

 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189),

 • art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Kultury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (23.04.2020 09:00)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (23.04.2020 09:40)