Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Poszukiwanie i odbiór przez właściciela zaginionego zwierzęcia - psa lub kota

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba poszukująca swojego zwierzęcia otwiera stronę internetową Schroniska dla Zwierząt w Łodzi pod adresem: http://www.schronisko-lodz.pl

 2. W zakładce "Nowo Przyjęte" na stronie schroniska (http://www.schronisko-lodz.pl/?p=adopcje&a=search&type=pies&order=added_desc) sprawdza, czy zwierzę zostało przyjęte do placówki.

 3. Gdy osoba poszukująca swojego zwierzęcia nie znajdzie jego zdjęcia i opisu na stronie www schroniska, ma możliwość zamieszczenia ogólnodostępnego ogłoszenia z opisem i zdjęciem swojego zaginionego zwierzęcia oraz danymi do kontaktu (telefon, e-mail) w zakładce "Zgubiono/znaleziono" pod adresem http://www.schronisko-lodz.pl/?p=lf_form.

Dodatkowo poleca się również rozwieszenie papierowych ogłoszeń o zaginięciu zwierzęcia (ważne jest zdjęcie i dane do kontaktu z właścicielem), publikacja ogłoszeń w prasie i na portalach internetowych.

Przyjmowanie zwierząt do schroniska:

 1. Zwierzęta przyjmowane do schroniska są fotografowane i opisywane.

 2. Informacja o zwierzęciu jest publikowana na stronie internetowej placówki w zakładce "Nowo przyjęte" pod adresem: (http://www.schroniskolodz.pl/?p=adopcje&a=search&type=pies&order=added_desc).

 3. Jeżeli zwierzę posiada trwałe oznaczenia (adresatkę, czip lub tatuaż) pracownicy schroniska próbują kontaktować się z właścicielem.

Odbiór zwierzęcia przez właściciela

 1. Właściciele mogą odbierać zwierzęta przez cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach 8:00 - 16:00.

 2. Należy zgłosić się z obrożą, smyczą, kagańcem dla psa lub transporterem dla kota.

 3. Wydanie zwierzęcia następuje po:

  • udokumentowaniu prawa własności do zwierzęcia (np. okazanie książeczki zdrowia zwierzęcia, umowy nabycia zwierzęcia)

  • potwierdzeniu tożsamości osoby wskazanej w danych z trwałego oznaczenia (czip, adresatka)

  • uiszczeniu w kasie schroniska opłaty związanej z opieką nad zwierzęciem (opłaty dokonuje się gotówką)

Odbioru może dokonać inna pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad zwierzęciem na zlecenie właściciela. Wydanie następuje po potwierdzeniu tożsamości opiekuna.

Informacje uzupełniające

 • Schronisko dla Zwierząt w Łodzi dysponuje jedynie informacjami o zwierzętach przyjętych do placówki. Jeżeli zwierzę np. padło, zostało zabite przez samochód lub zostało uśpione z powodu stanu zdrowia poza placówką - schronisko nie będzie dysponować informacją o zaginionym zwierzaku

 • Pracownicy schroniska nie wydadzą zwierzęcia osobie nietrzeźwej lub będącej pod widocznym wpływem innych substancji psychoaktywnych, a także osobie nieletniej

 • Pracownicy schroniska mogą także odmówić wydania zwierzęcia osobie ewidentnie nieprzygotowanej do jego odbioru (np. osobie nie posiadającej smyczy, kagańca czy transportera dla kota)

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Na bieżąco

Miejsce załatwienia

Schronisko dla Zwierząt
91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4

Telefon/fax: (42) 656-78-42

Opłaty

Koszty odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go w placówce 30 zł
Opłata za każdy dzień pobytu w schronisku 10 zł
Ewentualne koszty leczenia W faktycznie poniesionej wysokości

Opłaty dokonuje się na miejscu, gotówką, za pokwitowaniem, w kasie czynnej w godzinach pracy schroniska.

Do dokonania opłaty nie są potrzebne żadne druki.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokumenty potwierdzające prawo do odebrania zwierzęcia:

książeczka zdrowia

dokumenty kynologiczne

zlecenie opieki od właściciela

 • Dokument tożsamości osoby odbierającej zwierzę
 • Dowód wniesienia opłaty za pobyt zwierzęcia w schronisku

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856),

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Schronisko dla Zwierząt

Komórka

Dział Adopcji