Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sprawy utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Postępowanie jest prowadzone w ramach nadzoru sprawowanego przez Miejskiego Administratora Nieruchomości nad sposobem wykonywania zadań przez firmę sprzątającą i firmy odbierające odpady komunalne z nieruchomości.

 2. Wszczęcie postępowania następuje na skutek: interwencji mieszkańca (osobistej, telefonicznej, e-mailowej), interwencji Straży Miejskiej, kontroli Miejskiego Administratora Nieruchomości na nieruchomości, podania mieszkańca, interwencji u Dyrektora bądź Kierownika komórki merytorycznej kwestionującej prawidłowość działania firm wykonujących powyższe usługi.

 3. Każde zgłoszenie przekazane jest Kierownikowi Rejonu Obsługi Najemców, który wyznaczy pracownika do jego realizacji.

 4. Po uzyskaniu wyjaśnień w sprawach tego wymagających – dokonaniu kontroli stanu czystości i porządku w nieruchomości - zajmowane jest stanowisko merytoryczne w sprawie i udzielana odpowiedź zainteresowanej osobie.

Informacje uzupełniające

Zgłoszenia związane z utrzymaniem czystości i porządku w nieruchomościach można kierować na dedykowany na okoliczność adres e-mail: czystosc@zlm.lodz.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin usunięcia nieprawidłowości maksymalnie w ciągu 3 dni lub w terminie wskazanym przez Straż Miejską w otrzymanym nakazie.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

przyjmowanie podań:

Al. T.Kościuszki 47, 90-514 Łódź, kancelaria – parter

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP /ZLM/SkrytkaESP

oraz siedziby Rejonów Obsługi Najemców:
RON 1 - ul. Wielkopolska 53
RON 2 - ul. Sędziowska 16
RON 3 - ul. Przemysłowa 7
RON 4 - ul. Lubelska 9/11
RON 5 - ul. Paderewskiego 47
RON 6 - ul. Ciasna 19a
RON 7 - ul. Paderewskiego 47
RON 8 - pl. Barlickiego 11
RON 9 - ul. Wapienna 15
RON 10 - ul. Radwańska 31
RON 11 - ul. Piotrkowska 86
RON 12 - ul. Piotrkowska 238
RON 13 - ul. Pomorska 115B
RON 14 - ul. Wilcza 7
RON 15 - ul. Dębowskiego 8

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wystąpienie osoby zgłaszającej nieprawidłowe utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego na nieruchomości - formularz /szablon nie jest wymagany

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) art. 4,

 • uchwała nr LXIX/1770/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 2308 z późn. zm.),

 • § 28 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich wprowadzonego Zarządzeniem nr 9609/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018 r. z późn. zm.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy osoba zgłaszająca problem jest niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy, może wystąpić z pisemnym odwołaniem do Dyrektora ZLM

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Koordynacji Działań RON