Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie bezprzetargowym

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. I etap – poinformowanie najemcy o możliwości wykupu lokalu (załącznik do procedury nr 1, 1a – bonifikaty).

 2. II etap – wypełnienie i złożenie wniosku (załącznik do procedury nr 2 – wniosek, 2a - oświadczenie) wraz z niezbędnymi dokumentami.

Informacje uzupełniające

Sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi na rzecz najemców podlegają:

 • samodzielne lokale mieszkalne znajdujące się w domach wielolokalowych
 • nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi
 • garaże

Ponadto:

 • Lokale znajdujące się na nieruchomości, z której dotychczas nie rozpoczęto sprzedaży lokali, mogą być przedmiotem sprzedaży, jeżeli z wnioskiem o wykup wystąpią najemcy, których udziały w częściach wspólnych nieruchomości w wyniku sprzedaży lokali wyniosą, co najmniej 50%.
 • Lokale mieszkalne znajdujące się na nieruchomości obejmującej do siedmiu lokali, z której dotychczas nie rozpoczęto sprzedaży lokali, mogą być przedmiotem sprzedaży, jeżeli z wnioskiem o wykup wystąpią najemcy, których udziały w częściach wspólnych nieruchomości w wyniku sprzedaży lokali wyniosą 100 %.
 • Lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w 100 % własność Miasta Łodzi, nowo wybudowanych, rewitalizowanych lub po remoncie kapitalnym, mogą być przedmiotem sprzedaży po upływie 10 lat od daty uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie lub daty zakończenia remontu.
 • Sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym może nastąpić, jeżeli zgodnej z przyjętym dla danego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dom ten przeznaczony jest do:
  • Trwałego użytkowania, czasowego użytkowania pod warunkiem możliwości jego odtworzenia lub realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne:

 • W budynkach położonych na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym
 • W budynkach wyłączonych z użytkowania
 • W budynkach przeznaczonych do rozbiórki
 • Wynajętych na czas określony, jako lokale socjalne i służbowe
 • Oddane w najem, jako lokale zamienne na czas remontu, przebudowy lub modernizacji lokalu poprzednio zajmowanego.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym przysługuje najemcy, z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.
Sprzedaż następuj na wniosek najemcy, który nie zalega, na rzecz Miasta Łodzi z opłatami związanymi z nabywanym lokalem mieszkalnym lub nieruchomością zabudowaną domem jednorodzinnym.

Wartość nieruchomości

Jeżeli nieruchomość jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, cenę takiej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Bonifikata:

 • Przysługujące bonifikaty - Określa załącznik nr 1 i 1a do procedury.
 • Zwrot udzielonej bonifikaty:
  • Nabywca musi oddać kwotę równą bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli sprzeda lokal w ciągu pięciu lat od daty jego nabycia. Zwrot następuje na żądanie gminy.
  • Bonifikata nie podlega zwrotowi, jeśli:
   • zbycie następuje na rzecz osoby bliskiej,
   • zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
   • sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Najemca ma pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego pod warunkiem, że:

 • nie zalega z opłatami, na rzecz miasta, związanymi z lokalem, który chce nabyć,
 • jest użytkownikiem lokalu, który chce nabyć, co najmniej 1 rok.

Sprzedaży lokali użytkowych nabywanych przez najemców następuje w drodze bezprzetargowej, na wniosek najemców.

Wartość lokalu użytkowego oraz odpowiedniej części gruntu przekazywanego w użytkowanie wieczyste lub na własność, ustalana jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce Nieruchomościami.

Cena zakupu lokalu użytkowego może być zapłacona jednorazowo lub w ratach,

 • w przypadku zakupu lokalu wraz z prawem własności gruntu, cena zakupu obejmuje łącznie cenę lokalu i cenę gruntu,
 • w przypadku zapłacenia przez najemcę ceny lokalu wpłatą jednorazową – koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, wyceną nieruchomości oraz sporządzeniem aktu notarialnego ponosi miasto Łódź, ale w wysokości nie wyższej niż 30% ceny zakupu,
 • przy zapłacie ceny w ratach:
  • ustalona cena może być rozłożona na równe raty roczne nie dłużej niż 5 lat,
  • pierwsza rata w wysokości co najmniej 20% ceny lokalu użytkowego podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  • pozostałą należność nabywca spłacać będzie w rocznych ratach wraz z odsetkami płatnymi w terminach rocznych przypadających odpowiednio na dzień zawarcia umowy sprzedaży,
  • rozłożona na raty nie spłacona część ceny zakupu podlega oprocentowaniu wg stopy procentowej redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim,
 • w przypadku przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste pierwszą opłatę roczną z tego tytułu ustala się w wysokości 25% ceny tego gruntu. Wysokość opłaty określa się w umowie. Pierwsza opłata winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
 • w przypadku ratalnej sprzedaży lokalu użytkowego wraz z częścią gruntu lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – wierzytelność miasta Łódź z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu lub innemu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Czas realizacji procesu w ZLM minimum 11 dni - maksymalnie do 51 dni.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Prywatyzacji
Łódź, Al. T. Kościuszki 47

Rejon Obsługi Najemców Nr 1, ul. Wielkopolska 53
Rejon Obsługi Najemców Nr 2, ul. Sędziowska 16
Rejon Obsługi Najemców Nr 3, ul. Przemysłowa 7
Rejon Obsługi Najemców Nr 4, ul. Lubelska 9/11
Rejon Obsługi Najemców Nr 5, ul. Paderewskiego 47
Rejon Obsługi Najemców Nr 6, ul. Ciasna 19a
Rejon Obsługi Najemców Nr 7, ul. Paderewskiego 47
Rejon Obsługi Najemców Nr 8, pl. Barlickiego 11
Rejon Obsługi Najemców Nr 9, ul. Wapienna 15
Rejon Obsługi Najemców Nr 10, ul. Radwańska 31
Rejon Obsługi Najemców Nr 11, ul. Piotrkowska 86
Rejon Obsługi Najemców Nr 12, ul. Piotrkowska 238
Rejon Obsługi Najemców Nr 13, ul. Pomorska 115B
Rejon Obsługi Najemców Nr 14, ul. Wilcza 7

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek – Druk ZNN-01
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie
Szablon dokumentu
 • Umowa najmu
 • Aneks do umowy dotyczący zmiany: powierzchni, struktury, wyposażenia lokalu, danych osobowych

Pozostałe dokumenty

 • Zasady sprzedaży nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Szablon dokumentu
 • Bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),

 • uchwały Nr IX/113/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową (z późniejszymi zmianami),

 • uchwała Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Łódź (z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Prywatyzacji

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44