Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie bezprzetargowym

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. I etap – poinformowanie najemcy o możliwości wykupu lokalu (załącznik do procedury nr 1, 1a – bonifikaty).
 2. II etap – wypełnienie i złożenie wniosku (załącznik do procedury nr 2 – wniosek, 2a – oświadczenia (tytuł prawny, oświadczenie stan techniczny) wraz z niezbędnymi dokumentami.

Informacje uzupełniające

Sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi na rzecz najemców podlegają:

 • Nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi samodzielne lokale mieszkalne znajdujące się w domach wielolokalowych
 • Nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi
 • Garaże

Ponadto:

 • Lokale znajdujące się na nieruchomości, z której dotychczas nie rozpoczęto sprzedaży lokali, mogą być przedmiotem sprzedaży, jeżeli z wnioskiem o wykup wystąpią najemcy, których udziały w częściach wspólnych nieruchomości
  w wyniku sprzedaży lokali wyniosą, co najmniej 50%.
 • Lokale mieszkalne znajdujące się na nieruchomości obejmującej do siedmiu lokali, z której dotychczas nie rozpoczęto sprzedaży lokali, mogą być przedmiotem sprzedaży, jeżeli z wnioskiem o wykup wystąpią najemcy, których udziały w częściach wspólnych nieruchomości w wyniku sprzedaży lokali wyniosą 100 %.
 • Lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w 100 % własność Miasta Łodzi, nowo wybudowanych, rewitalizowanych lub po remoncie kapitalnym, mogą być przedmiotem sprzedaży po upływie 10 lat od daty uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie lub daty zakończenia remontu.
 • Sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym może nastąpić, jeżeli zgodnej z przyjętym dla danego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dom ten przeznaczony jest do:
  • trwałego użytkowania,
  • czasowego użytkowania pod warunkiem możliwości jego odtworzenia lub realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne:

 • W budynkach położonych na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym
 • W budynkach wyłączonych z użytkowania
 • W budynkach przeznaczonych do rozbiórki
 • Wynajętych na czas określony, jako lokale socjalne i służbowe
 • Oddane w najem, jako lokale zamienne na czas remontu, przebudowy lub modernizacji lokalu poprzednio zajmowanego.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym przysługuje najemcy, z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony. Sprzedaż następuj na wniosek najemcy, który nie zalega, na rzecz Miasta Łodzi z opłatami związanymi z nabywanym lokalem mieszkalnym lub nieruchomością zabudowaną domem jednorodzinnym.

Wartość nieruchomości

Jeżeli nieruchomość jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, cenę takiej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Bonifikata:

 • Przysługujące bonifikaty - Określa załącznik nr 1 i 1a do procedury.
 • Zwrot udzielonej bonifikaty:
  • nabywca musi oddać kwotę równą bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli sprzeda lokal w ciągu pięciu lat od daty jego nabycia. Zwrot następuje na żądanie gminy.
  • bonifikata nie podlega zwrotowi, jeśli:
   • zbycie następuje na rzecz osoby bliskiej,
   • zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
   • sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Najemca ma pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego pod warunkiem, że:

 • Nie zalega z opłatami, na rzecz miasta, związanymi z lokalem, który chce nabyć,
 • Jest użytkownikiem lokalu, który chce nabyć, co najmniej 1 rok.

Sprzedaży lokali użytkowych nabywanych przez najemców następuje w drodze bezprzetargowej, na wniosek najemców.

Wartość lokalu użytkowego oraz odpowiedniej części gruntu przekazywanego
w użytkowanie wieczyste lub na własność, ustalana jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce Nieruchomościami.

Cena zakupu lokalu użytkowego może być zapłacona jednorazowo lub w ratach:

 • W przypadku zakupu lokalu wraz z prawem własności gruntu, cena zakupu obejmuje łącznie cenę lokalu i cenę gruntu,
 • W przypadku zapłacenia przez najemcę ceny lokalu wpłatą jednorazową – koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, wyceną nieruchomości oraz sporządzeniem aktu notarialnego ponosi miasto Łódź, ale w wysokości nie wyższej niż 30% ceny zakupu,
 • Przy zapłacie ceny w ratach:
  • ustalona cena może być rozłożona na równe raty roczne nie dłużej niż 5 lat,
  • pierwsza rata w wysokości co najmniej 20% ceny lokalu użytkowego podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  • pozostałą należność nabywca spłacać będzie w rocznych ratach wraz z odsetkami płatnymi w terminach rocznych przypadających odpowiednio na dzień zawarcia umowy sprzedaży,
 • rozłożona na raty nie spłacona część ceny zakupu podlega oprocentowaniu wg stopy procentowej redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim,
 • W przypadku przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste pierwszą opłatę roczną z tego tytułu ustala się w wysokości 25% ceny tego gruntu. Wysokość opłaty określa się w umowie. Pierwsza opłata winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
 • W przypadku ratalnej sprzedaży lokalu użytkowego wraz z częścią gruntu lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – wierzytelność miasta Łódź z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu lub innemu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Czas realizacji procesu w ZLM minimum 11 dni - maksymalnie do 51 dni.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Łódź, Al. T. Kościuszki 47

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Telefony:

 • RON „Zachód” – Łódź, ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253 70 13, 798 737 023
 • RON „Północ” - Łódź, ul. Limanowskiego 194/196, tel. +48 (42) 652 96 70,798736 319
 • RON „Centrum” - Łódź, ul. Piotrkowska 238 tel. +48 (42) 636 82 92,510 931 691
 • RON „Południe” - Łódź, ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684 82 01,510 932 176
 • RON „Wschód” - Łódź, ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628 71 50,510 932 098

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w trybie bezprzetargowym
 • Wniosek o wykup lokalu – Druk ZNN-01
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie najemcy - inny tytuł prawny
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o stanie technicznym
Szablon dokumentu
 • Umowa najmu do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w trybie bezprzetargowym

Bonifikata dla domów jednorodzinnych

Szablon dokumentu

Bonifikata dla lokali mieszkalnych

Szablon dokumentu
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz.1910 z późn. zm.)
 • uchwała Nr IX/113/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową (z późniejszymi zmianami)

 • uchwała Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Łódź (z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Nadzoru Właścicielskiego