Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przyjmowanie, rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na skargi, interpelacje oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie:

  • skargi lub wniosku następuje w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą platformy ePUAP lub ustnie do protokołu,

  • interpelacji lub zapytania poselskiego po przekazaniu przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu lub Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

 2. Przekazanie skargi, wniosku, interpelacji lub zapytania poselskiego do Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji do dekretacji.

 3. Przekazanie skargi, wniosku, interpelacji lub zapytania poselskiego Kierownikowi Wydziału ds. Skarg celem przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego.

 4. Udzielenie odpowiedzi.

Skargę, wniosek oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna osobiście lub przez pełnomocnika w formie pisma, zgłoszenia drogą elektroniczną lub wnosząc skargę albo wniosek ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47.

Informacje uzupełniające

 • Adres e-mail: skargi@zlm.lodz.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż:

 • do 14 dni – w przypadku wniosków o udostępnienie informacji publicznej, interpelacji, zapytań poselskich,
 • w ciągu miesiąca – gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
 • w ciągu dwóch miesięcy – gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, po zawiadomieniu wnoszącego o przedłużeniu terminu wraz z informacją o możliwości wniesienia ponaglenia.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział ds. Skarg

przyjmowanie podań –al. T. Kościuszki 47, kancelaria – parter

Adres email: skargi@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

 • § 31 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich wprowadzonego Zarządzeniem nr 8 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz interpelacji w Zarządzie Lokali Miejskich

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział ds. Skarg

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (06.05.2020 13:27)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (06.05.2020 13:54)