Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przyjmowanie, rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na skargi, interpelacje oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie:

  • skargi lub wniosku następuje w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą platformy ePUAP lub ustnie do protokołu,

  • interpelacji lub zapytania poselskiego po przekazaniu przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu lub Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

 2. Przekazanie skargi, wniosku, interpelacji lub zapytania poselskiego do Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji do dekretacji.

 3. Przekazanie skargi, wniosku, interpelacji lub zapytania poselskiego Kierownikowi Wydziału ds. Skarg celem przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego.

 4. Udzielenie odpowiedzi.

Skargę, wniosek oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna osobiście lub przez pełnomocnika w formie pisma, zgłoszenia drogą elektroniczną lub wnosząc skargę albo wniosek ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47.

Informacje uzupełniające

 • Adres e-mail: skargi@zlm.lodz.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż:

 • do 14 dni – w przypadku wniosków o udostępnienie informacji publicznej, interpelacji, zapytań poselskich,
 • w ciągu miesiąca – gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
 • w ciągu dwóch miesięcy – gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, po zawiadomieniu wnoszącego o przedłużeniu terminu wraz z informacją o możliwości wniesienia ponaglenia.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział ds. Skarg
przyjmowanie podań –al. T. Kościuszki 47, kancelaria – parter
Adres email: skargi@zlm.lodz.pl

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

 • § 31 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich wprowadzonego Zarządzeniem nr 8 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz interpelacji w Zarządzie Lokali Miejskich

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział ds. Skarg

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44