Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nadzór nad lasami niepaństwowymi - w szczególności ustalenie zadań z zakresu gospodarki leśnej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Procedura dotyczy ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonania przez właściciela lasu, realizowanych w formie cięć pielęgnacyjnych (wycinki drzew chorych, obumierających, nieprzydatnych ze względów hodowlanych).
  2. Pisemna prośba (wniosek) poza treścią jej samej musi zawierać wskazanie numeru telefonu kontaktowego właściciela lasu, adresu do korespondencji oraz numer geodezyjny obrębu i działki (nieruchomości) na której rośnie las.
  3. Załatwienie sprawy nic nie kosztuje.
  4. Procedura nie dotyczy ‘odlesienia’ gdyż ma na celu trwałe utrzymanie lasu.
  5. Procedurę ‘odlesienia’ realizuje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, z siedzibą przy ulicy Matejki 16.

W toku postępowania administracyjnego na zasadach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie później niż w ciągu 1 m-ca

Nie później niż w ciągu 2 m-cy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej licząc od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

Zarząd Zieleni Miejskiej
Leśnictwo Miejskie
91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 305

tel:+48 (42) 659-02-49 wew.13

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 13 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Leśnictwa Miejskiego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 305, 91-509 Łódź.

Realizator

Jednostka

Zarząd Zieleni Miejskiej

Komórka

Leśnictwo Miejskie