Ustanawianie prawa nieodpłatnego użytkowania na nieruchomościach Skarbu Państwa

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. wpłynięcie wniosku o oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w nieodpłatne użytkowanie,

 2. analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości obciążenia nieruchomości Skarbu Państwa nieodpłatnym użytkowaniem (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz dawnych właścicieli, wykluczenie istnienia postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących tytułu własności Skarbu Państwa),

 3. wystąpienie do merytorycznie właściwych Wydziałów UMŁ i jednostek o wydanie opinii dotyczących możliwości obciążenia nieruchomości nieodpłatnym użytkowaniem (istnienia przeciwwskazań), z punktu widzenia zadań realizowanych przez te jednostki i zamierzeń inwestycyjnych Miasta,

 4. po uzyskaniu pozytywnych opinii – zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości SP,

 5. wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania,

 6. po uzyskaniu zarządzenia Wojewody wyrażającego zgodę, sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie (wywieszenie wykazu na okres 21 dni),

 7. po okresie publikacji wykazu, przygotowanie i podpisanie pomiędzy SP i wnioskodawcą, protokołu z rokowań, stanowiącego podstawę do zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie w formie aktu notarialnego,

 8. zawarcie umowy w formie aktu notarialnego

Informacje uzupełniające

 • Oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa może nastąpić na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Postępowanie wszczynane na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

do 3 miesięcy

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
III piętro, pok. 351

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​Wniosek uprawnionej jednostki o oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w nieodpłatne użytkowanie

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15),

 • art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem