Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie wniosku i dokumentacji projektowej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez zespół rejestracji wniosków i wydawania dokumentacji projektowych (ZRWiWDP) oraz wstępna weryfikacja kompletności dokumentów i ewentualnych pełnomocnictw inwestora.

 2. Rejestracja wniosku, wydruk dokumentu obliczenia opłaty i przekazanie go wnioskodawcy do uiszczenia opłaty za czynność uzgodnienia.

 3. Po uregulowaniu opłaty przez wnioskodawcę przekazanie projektu z ZRWiWDP do zespołu obsługi technicznej dokumentacji projektowych (ZOTDP) za pośrednictwem Kierownika Działu.

 4. Analiza projektu i wprowadzanie danych do bazy mapy numerycznej przez ZOTDP mająca na celu wyeliminowane ewentualnych wzajemnych kolizji sieci uzbrojenia terenu.

 5. Wyznaczenie miejsca i terminu narady, zawiadomienie wnioskodawców, podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu oraz pozostałych uczestników narady koordynacyjnej (p. 4 i 5 realizowane równolegle)

 6. Przekazanie dokumentacji na naradę koordynacyjną za pośrednictwem ZRWiWDP.

 7. Uzgadnianie dokumentacji na naradzie koordynacyjnej przez uczestników narady.

 8. Utrwalenie rezultatów narady koordynacyjnej w protokole.

 9. Umieszczenie adnotacji na dokumentacji projektowej, która była przedmiotem narady koordynacyjnej.

 10. Zamknięcie czynności technicznych związanych z obsługą wniosku, w tym:

  • zamknięcie procesu wprowadzania danych do bazy mapy numerycznej,

  • opatrzenie egz. projektu do pozostawienia w archiwum pieczątką przez pracownika zespołu obsługującego wniosek,

  • sprawdzenie prawidłowości wniesienia projektowanych obiektów do bazy mapy numerycznej oraz kontrola kompletności dokumentów związanych z wnioskiem przez Kierownika Działu.

 11. Wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej oraz zwrot egzemplarzy dokumentacji projektowej przeznaczonych dla wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Brak regulacji ustawowej w tym zakresie

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
pok. 411, IV piętro

Opłaty

opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł
opłata za stronę odpisu 5 zł
za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – opłatę pobiera się przed dokonaniem czynności uzgodnienia i oblicza na podstawie Tabeli nr 16 Załącznika do ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 276)

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:
  Getin Noble Bank SA Oddział w Łodzi ul. Wodna 39/41
  nr rachunku: 22 1560 0013 2026 0003 5132 1002
 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
  kasa czynna:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach: 8.30 – 15.30,
  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 8.30-14.30,
  • wtorek: w godzinach 9.30–16.30
  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 9.30-15.30.

Płatności można dokonywać gotówką bądź kartą.

 • Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać:
  poprzez przelew na konto bankowe nr: Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
  Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
  (tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 7d i art. 28b Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 276)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Łódzki Ośrodek Geodezji

Komórka

Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44