Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Nadanie numeru porządkowego dla budynku

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wszczęcie postępowania na wniosek.

  Wniosek składa się w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.

 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).

 3. Analiza posiadanych danych, w razie potrzeby wywiad w terenie.

 4. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok.: 912, 913, 915 - IX piętro

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)

17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o nadanie numeru
Szablon dokumentu
 • W przypadku budynków w trakcie budowy bądź prognozowanych do wybudowania – wniosek i załączniki: pozwolenie na budowę lub warunki zabudowy oraz mapa z wrysowanym usytuowaniem budynku na działce.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276),

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),

 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji, w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Łódzki Ośrodek Geodezji

Komórka

Dział Geodezji

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (19.05.2020 13:28)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (20.05.2020 10:02)