Nadanie numeru porządkowego dla budynku

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wszczęcie postępowania na wniosek.
  Wniosek składa się elektronicznie, w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.
 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).
 3. Analiza posiadanych danych, w razie potrzeby wywiad w terenie.
 4. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok.: 912, 913, 915 - IX piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)

17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o nadanie numeru

druk do pobrania

Szablon dokumentu
formularz elektroniczny (biznes.gov.pl) Formularz
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz
 • W przypadku budynków w trakcie budowy bądź prognozowanych do wybudowania – wniosek i załączniki: pozwolenie na budowę lub warunki zabudowy oraz mapa z wrysowanym usytuowaniem budynku na działce.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Łódzki Ośrodek Geodezji

Komórka

Dział Geodezji