Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rekultywacja gruntów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wszczęcie postępowania na wniosek.

  Wniosek składa się w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.

 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).

 3. Zebranie materiału dowodowego-opinii:

  • dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego - w odniesieniu do działalności górniczej;

  • dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji;

  • wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 4. Wydanie decyzji w sprawie ustalenia kierunku rekultywacji gruntów.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

2 miesiące

Termin realizacji dłuższy niż 2 miesiące spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA np. zebrania odpowiedniego materiału dowodowego aby rozstrzygnąć sprawę co do istoty albo w inny sposób. Jak każde postępowanie administracyjne jest ono prowadzone w indywidualnych sprawach wszczynanych na wniosek albo z urzędu. Poszczególne sprawy nie są do siebie podobne z uwagi na: ilość stron biorących udział w postępowaniu, zakres przedmiotowy postępowania oraz mniej albo bardziej skomplikowany charakter sprawy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 35 § 1 KPA - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W dalszych paragrafach ustalono terminy na załatwienie sprawy, które wynoszą odpowiednio miesiąc albo dwa – w zależności od skomplikowanego (indywidualnego) charakteru sprawy. Do terminów określonych w tym przepisie nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższym podany poniżej termin realizacji jest jak najbardziej odpowiedni.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
Zespół ds. klasyfikacji gruntów
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok.: 912, 914 - IX piętro

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntu (brak szablonu wniosku)
 • Opinie 2 rzeczoznawców określające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów
 • Kserokopia koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzje wygaszającą koncesję (jeżeli były wymagane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131)
 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem
 • Tytuł prawny władania nieruchomością + wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

 • ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1161).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Łódzki Ośrodek Geodezji

Komórka

Dział Geodezji

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (19.05.2020 14:55)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (19.05.2020 15:01)