Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rozgraniczenie nieruchomości

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku o rozgraniczenie.

  Wniosek składa się Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.

 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).

 3. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości.

 4. Upoważnienie biegłego (geodety posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe) do wykonania czynności rozgraniczeniowych.

 5. Biegły sporządza stosowną dokumentacje oraz przeprowadza w terenie (po uprzednim wezwaniu stron postępowania) czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości. Nakłania strony postępowania do zawarcia ugody.

 6. W przypadku braku ugody na podstawie wykonanego operatu technicznego wydawana jest przez organ odpowiednia decyzja.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

2 miesiące

Termin realizacji dłuższy niż 2 miesiące spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA np. zebrania odpowiedniego materiału dowodowego aby rozstrzygnąć sprawę co do istoty albo w inny sposób. Jak każde postępowanie administracyjne jest ono prowadzone w indywidualnych sprawach wszczynanych na wniosek albo z urzędu. Poszczególne sprawy nie są do siebie podobne z uwagi na: ilość stron biorących udział w postępowaniu, zakres przedmiotowy postępowania oraz mniej albo bardziej skomplikowany charakter sprawy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 35 § 1 KPA - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W dalszych paragrafach ustalono terminy na załatwienie sprawy, które wynoszą odpowiednio miesiąc albo dwa – w zależności od skomplikowanego (indywidualnego) charakteru sprawy. Do terminów określonych w tym przepisie nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższym podany poniżej termin realizacji jest jak najbardziej odpowiedni.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze - parter
pok. 913, 914 - piętro IX

Opłaty

opłata za decyzję o rozgraniczeniu

10 zł

opłata za pełnomocnictwo - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)

17,00 zł

dodatkowe koszty związane z kosztami, poniesionymi przez geodetę (operat techniczny)

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (brak szablonu wniosku)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276),

 • rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (t.j. Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r. ze zm.).

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Realizator

Jednostka

Łódzki Ośrodek Geodezji

Komórka

Dział Geodezji

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (19.05.2020 15:14)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (19.05.2020 15:19)